کلنگ زنی پروژه احداث دایکهای کنترل سیلاب ماهان

مراسم کلنگ زنی پروژه احداث دایکهای کنترل سیلاب ماهان ۹۹/۵/۹ با حضور معاونت عمرانی استانداری کرمان آقای دکترموسوی ،فرماندار کرمان آقای دکتر بابایی ،مدیر کل منابع طبیعی آقای مهندس رجبی زاده ، مدیر عامل شرکت مهندسی هلیل آب آقای مهندس اکبری و تنی چند از مدیران و کارشناسان.