پروژه های نقشه برداری

موضوع قراردادسال قراردادکارفرما
۱الحاقیه قرارداد نظارت پروژه آبرسانی رفسنجان و انجام عملیات نقشه برداری تغییر مسیر قطعه الف۱۳۷۰شرکت آب منطقه ای کرمان
۲خدمات نقشه برداری طرح فاضلاب منطقه کرمان۱۳۷۳شرکت آب و فاضلاب کرمان
۳خدمات نقشه برداری محل سد سید مرتضی در بافت ۱:۲۵۰۰۱۳۷۴شرکت آب منطقه ای کرمان
۴خدمات نقشه برداری محل سد صفا در مقیاس ۱:۲۵۰۰۱۳۷۴شرکت آب منطقه ای کرمان
۵خدمات نقشه برداری بند خرم در منطقه دوساری جیرفت۱۳۷۴شرکت آب منطقه ای کرمان
۶خدمات نقشه برداری پروژه بند انحرافی و کانال آبیاری دریجان بم۱۳۷۴شرکت آب منطقه ای کرمان
۷خدمات نقشه برداری سد سرمشک در مقیاس ۱:۲۵۰۰۱۳۷۵شرکت آب منطقه ای کرمان
۸خدمات نقشه برداری محل سد صفا در مقیاس ۱:۵۰۰۱۳۷۵شرکت آب منطقه ای کرمان
۹عملیات نقشه برداری سد سید مرتضی در منطقه رابر-بافت۱۳۷۵شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۰نقشه برداری مسیر انتقال سدهای سرمشک و سید مرتضی به صفا رابر بافت۱۳۷۵شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۱عملیات نقشه برداری بهرامجرد به شهر کرمان۱۳۷۵شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۲نقشه برداری شهر گلباف۱۳۷۶شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۳خدمات نقشه برداری شبکه توزیع و خط انتقال شهرستان بم و بروات۱۳۷۶شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۴نقشه برداری مسیر آب میانمدت کرمان۱۳۷۶شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۵خدمات نقشه برداری سد سرمشک رابر_بافت۱۳۷۶شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۶نقشه برداری دشت شهداد۱۳۷۶شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۷خدمات نقشه برداری طرح آب مشروب عنبرآباد جیرفت۱۳۷۶شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۸عملیات نقشه برداری آب مشروب شهر راین۱۳۷۶شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۹نقشه برداری جاده دسترسی سد میرزای شیرازی۱۳۷۶سازمان آب منطقه ای فارس
۲۰خدمات نقشه برداری خط انتقال سد صفا به بهرامجرد۱۳۷۶شرکت آب منطقه ای کرمان
۲۱خدمات نقشه برداری فاضلاب شهر ماهان۱۳۷۸شرکت آب و فاضلاب کرمان
۲۲خدمات نقشه برداری فاضلاب شهر کهنوج۱۳۷۸شرکت آب و فاضلاب کرمان
۲۳نقشه برداری کانال آبیاری و زهکشی زیر سد نسا۱۳۷۸شرکت آب منطقه ای کرمان
۲۴خدمات نقشه برداری سد شیرین رود راور۱۳۷۹شرکت آب منطقه ای کرمان
۲۵نقشه برداری خط انتقال بافت_رابر۱۳۷۹شرکت آب و فاضلاب کرمان
۲۶خدمات نقشه برداری کانال آبیاری اندوهجرد، زوار، کدروت۱۳۷۹شرکت آب منطقه ای کرمان
۲۷خدمات نقشه برداری پیاده کردن و میخکوبی برداشت محور سه راهی بم راین۱۳۸۰اداره کل راه و ترابری کرمان
۲۸خدمات نقشه برداری پیاده کردن و میخکوبی برداشت محور رفسنجان میمند شهربابک۱۳۸۰اداره کل راه و ترابری کرمان
۲۹نقشه یرداری رباط شهر بابک۱۳۸۱سازمان جهاد کشاورزی
۳۰مطالعات مرحله اول و دوم و نقشه برداری سیستم انتقال آب مرکز بین المللی تکنولوژی و علوم پیشرفته۱۳۸۱مرکز علوم و تکنولوژی پیشرفته ماهان
۳۱انجام خدمات نقشه برداری خط انتقال آبرسانی شهر زرند از چترود۱۳۸۱شرکت آب منطقه ای کرمان
۳۲نقشه برداری مخزن سد صفا و منابع قرضه۱۳۸۱شرکت آب منطقه ای کرمان
۳۳خدمات نقشه برداری بندهای طرح تغذیه مصنوعی دوساری جیرفت۱۳۸۱شرکت آب منطقه ای کرمان
۳۴تهیه نقشه های توپوگرافی و کاداستر قسمتی از اراضی شرکت تعاونی تولید رباط شهربابک۱۳۸۲سازمان جهاد کشاورزی کرمان
۳۵خدمات نقشه برداری ترازیابی چاههای دشتهای منوجان،فاریاب،گلاشگرد و خیر شهربابک۱۳۸۲شرکت آب منطقه ای کرمان
۳۶نقشه برداری تکمیلی سد شور جیرفت۱۳۸۲شرکت آب منطقه ای کرمان
۳۷خدمات نقشه برداری مسیر آب میان مدت کرمان۱۳۸۲شرکت آب منطقه ای کرمان
۳۸نقشه برداری میدانهای مشتاقیه، ارگ و خیابان شهید تجلی کرمان۱۳۸۲میراث فرهنگی
۳۹نقشه برداری خط انتقال آب از حوضه آبریز خراوان به سد دره بید۱۳۸۲شرکت آب منطقه ای یزد
۴۰طرح نقشه برداری توپوگرافی، کاداستر و دفاتر مالکیت اراضی کشاورزان زیردست سد نسا نرماشیر بم در سطح حدود ۳۵۰۰ هکتار۱۳۸۳سازمان جهاد کشاورزی
۴۱خدمات نقشه برداری سد مخزنی، بند انحرافی و کانال اصلی انتقال آب رودخانه کم سفید قلعه گنج۱۳۸۳شرکت آب منطقه ای کرمان
۴۲خدمات نقشه برداری خطوط انتقال و شبکه جمع آوری مسیر آب شرب شهرهای شمالی استان۱۳۸۳شرکت آب و فاضلاب کرمان
۴۳خدمات جی آی اس خط انتقال مشروب شهر راور۱۳۸۳شرکت آب منطقه ای کرمان
۴۴نقشه برداری خط انتقال مسیر آب حسین آباد۱۳۸۴شرکت آب و فاضلاب کرمان
۴۵نقشه برداری منطقه ویژه اقتصادی جازموریان۱۳۸۴استانداری کرمان
۴۶نقشه برداری توپوگرافی کانال آب سقدر جبالبارز۱۳۸۴شرکت آب پوی
۴۷نقشه برداری جاده دسترسی سد صفا۱۳۸۵شرکت آب منطقه ای کرمان
۴۸پلاک گذاری بر روی نقشه هوایی و کاداستر شهری به مقیاس ۱/۵۰۰۱۳۸۶اداره ثبت کرمان
۴۹خدمات نقشه برداری زمینی در بستر و حریم رودخانه های کهنوج۱۳۸۸شرکت مدیریت منابع آب ایران
۵۰خدمات نقشه برداری مخازن و خطوط انتقال آب شهر رفسنجان۱۳۸۸شرکت آب و فاضلاب رفسنجان
۵۱نقشه برداری و طراحی خطوط انتقال آب اراضی پایین دست سد صفا شهرستان بافت۱۳۸۸سازمان جهاد کشاورزی کرمان
۵۲نقشه برداری توپوگرافی از محل سایت کارخانه فولاد بردسیر۱۳۸۸شرکت هلدینگ خاورمیانه (میدکو)
۵۳نقشه برداری توپوگرافی از محل سایت کارخانجات کنسانتره و گندله سیرجان۱۳۸۸هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه(میدکو)
۵۴انجام خدمات تهیه نقشه توپوگرافی و کاداستر اراضی پایاب سد بافت۱۳۸۸شرکت آب منطقه ای کرمان
۵۵تهیه نقشه های توپوگرافی و مقاطع عرضی مورد نیاز طراحی مرحله دوم بند انحرافی رودخانه آدوری بم۱۳۸۹شرکت آب منطقه ای کرمان
۵۶انجام خدمات نقشه برداری توپوگرافی مربوط به طراحی سیل بند حفاظتی پست و نیروگاه کهنوج، پست های شاهماران و منوجان۱۳۸۹شرکت برق منطقه ای کرمان
۵۷انجام خدمات مهندسی نقشه برداری و طراحی مراحل اول و دوم ۱۶ بند تامین آب در مناطق کهنوج،قلعه گنج و منوجان۱۳۸۹سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان
۵۸انجام خدمات نقشه برداری تهیه مقاطع عرضی ایستگاههای هیدرومتری رودخانه های استان کرمان۱۳۹۰شرکت آب منطقه ای کرمان
۵۹خدمات نقشه برداری و تعیین حریم و بستر رودخانه راور و شهرک فیض آباد۱۳۹۰شرکت آب منطقه ای کرمان
۶۰انجام خدمات نقشه برداری ساختگاه مخزن شهر خاش۱۳۹۰شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
۶۱خدمات نقشه برداری اراضی ۲۷۰ هکتاری منطقه کوپیته دزفول۱۳۹۱شرکت آب و فاضلاب خوزستان
۶۲انجام خدمات نقشه برداری تهیه نقشه توپوگرافی بخشهایی از شهر دزفول۱۳۹۲شرکت آب و فاضلاب خوزستان
۶۳خدمات نقشه برداری جهت بازنگری طرح فاضلاب شهر کهنوج۱۳۹۴شرکت آب و فاضلاب کرمان
۶۴تهیه و تنظیم اسناد مناقصه و ترسیم نقشه های ۳۵ مجتمع روستائی سطح استان کرمان۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
۶۵نقشه برداری مجتمع های روستایی شهرستان بردسیر۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
۶۶نقشه برداری مجتمع های روستایی شهرستان فاریاب۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
۶۷نقشه برداری مجتمع های روستایی شهرستان رودبار۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
۶۸بازنگری مطالعات مرحله دوم طرح فاضلاب کهنوج و انجام خدمات نقشه برداری۱۳۹۷شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
۶۹نقشه برداری روستاهای عیسی آباد، دولت آباد  شهرستان زرند۱۳۹۹بنیاد مسکن استان کرمان
۷۰نقشه برداری روستاهای اسلام آباد، تلمبه یعقوبی  شهرستان سیرجان۱۳۹۹بنیاد مسکن استان کرمان
۷۱نقشه برداری روستای چه بید رودبار جنوب۱۳۹۹بنیاد مسکن انقلاب استان کرمان
۷۲نقشه برداری روستاهای کورگاه و شریک آباد مختار عباسلو سیرجان۱۳۹۹بنیاد مسکن انقلاب استان کرمان