نقشه برداری

۱نقشه برداری مسیر خط انتقال فاضلاب کرمان ۱۷۹۲۰/۳۱/۱۱۱۳۷۳/۱۲/۲۸آب منطقه ای کرمان
۲نقشه برداری بند انحرافی دریجان بم ۴۱۳۰۶/۱۹۱۳۷۴/۱۲/۲۸آب منطقه ای کرمان
۳نقشه برداری سد سید مرتضی در بافت۸۱۳۶/۱۹۱۳۷۴/۰۳/۲۸آب منطقه ای کرمان
۴نقشه برداری سد صفا در  بافت ۲۵۰۰ : ۱۸۱۳۴/۱۹۱۳۷۴/۰۳/۲۸آب منطقه ای کرمان
۵نقشه برداری بند خرم در منطقه دوساری جیرفت ۱۱۳۶۰/۱۹۱۳۷۴/۰۴/۲۴آب منطقه ای کرمان
۶نقشه برداری مسیر خط انتقال از بهرامجرد به کرمان۴۲۰۳۴/۱۹۱۳۷۵/۱۲/۲۶آب منطقه ای کرمان
۷نقشه برداری مسیر انتقال سدهای سرمشک و سیدمرتضی به سد صفا۳۹۱۸۴/۱۵۱۳۷۵/۱۱/۲۸آب منطقه ای کرمان
۸نقشه برداری محل سد سرمشک ۲۵۰۰ : ۱۲۱۳۳۶/۱۹۱۳۷۵/۰۶/۲۴آب منطقه ای کرمان
۹نقشه برداری محل سد صفا در بافت ۵۰۰ : ۱۲۱۳۴۲/۱۹۱۳۷۵/۰۶/۲۴آب منطقه ای کرمان
۱۰نقشه برداری محل سد سید مرتضی ۵۰۰ : ۱۲۳۵۳۰/۱۹۱۳۷۵/۰۷/۰۷آب منطقه ای کرمان
۱۱نقشه برداری شهر گلباف۳۲۸۲۰/۱۹۱۳۷۶/۱۰/۱۷آب منطقه ای کرمان
۱۲نقشه برداری خطوط جمع آوری آب شهرهای بم – بروات ۳۲۸۲۳/۱۹۱۳۷۶/۱۰/۱۷آب منطقه ای کرمان
۱۳نقشه برداری مسیر آب میانمدت کرمان۳۵۰۷۵/۱۹۱۳۷۶/۱۱/۰۷آب منطقه ای کرمان
۱۴نقشه برداری ۵۰۰ : ۱ سد سرمشک رابر بافت ۵۸۵۱/۱۹۱۳۷۶/۰۲/۲۸آب منطقه ای کرمان
۱۵نقشه برداری دشت شهداد۳۲۹۹/۱۹۱۳۷۶/۰۲/۰۳آب منطقه ای کرمان
۱۶نقشه برداری آب مشروب عنبرآباد۱۶۹۳۱/۱۹۱۳۷۶/۰۵/۲۶آب منطقه ای کرمان
۱۷نقشه برداری آب مشروب راین۱۶۹۲۷/۱۹۱۳۷۶/۰۵/۲۶آب منطقه ای کرمان
۱۸نقشه برداری محل سد میرزای شیرازی در کوار فارس۲۴۳۴/۴۰۷۱۳۷۶/۰۵/۰۸آب منطقه ای فارس
۱۹نقشه برداری مسیر سد صفا به بهرامجرد۲۲۲۹۱/۱۹۱۳۷۶/۱۲/۰۷آب منطقه ای کرمان
۲۰نقشه برداری طرح جمع آوری فاضلاب ماهان۲۹۸۵۳/۳۱/۱۱۱۳۷۸/۱۲/۲۸آب و فاضلاب کرمان
۲۱خدمات نقشه برداری فاضلاب شهر کهنوج ۱۱/۳۲/۳۰۲۵۷۱۳۷۸/۱۲/۲۳شرکت آب و فاضلاب کرمان 
۲۲نقشه برداری کانال آبیاری و زهکشی زیر سد نسا  ۱۳۷۸/۱۲/۳شرکت آب منطقه ای کرمان 
۲۳خدمات نقشه برداری کانال آبیاری اندوهجرد زوار کدروت ۱۹/۲۶۲۰۲۱۳۷۹/۰۷/۱۸شرکت آب منطقه ای کرمان 
۲۴خدمات نقشه برداری سد شیرین  رود  راور ۱۹/۳۷۰۱۴۱۳۷۹/۱۲/۲۲شرکت آب منطقه ای کرمان 
۲۵نقشه برداری خط انتقال آب بافت -رابر ۱۱/۳۲/۲۷۸۳۱۱۳۷۹/۱۲/۱۱شرکت آب و فاضلاب کرمان 
۲۶خدمات نقشه برداری پیاده کردن و میخکوبی برداشت محور سه راهی بم راین ۱۶۳۶۲۱۳۸۰/۱۲/۸اداره کل راه و ترابری کرمان 
۲۷خدمات نقشه برداری برداشت محور میمند رفسنجان شهر  بابک ۱۶۳۶۴۱۳۸۰/۱۲/۰۸اداره کل راه و ترابری کرمان 
۲۸نقشه برداری سیستم انتقال آب مرکز بین المللی تکنولوؤی و علوم پیشرفته۵۰۷۱۳۸۱/۳/۷مرکز علوم و تکنولوژی پیشرفته ماهان 
۲۹نقشه برداری خط انتقال آبرسانی شهر زرند از چترود ۱۹/۳۱۹۴۷۱۳۸۱/۷/۲۸شرکت آب منطقه ای کرمان 
۳۰نقشه برداری مخزن سد صفا از منابع قرضه ۱۹/۳۵۳۲۳۱۳۸۱/۸/۱۶شرکت آب منطقه ای کرمان 
۳۱نقشه برداری بندهای طرح تغذیه مصنوعی دو ساری جیرفت ۱۹/۳۷۵۲۰۱۳۸۱/۸/۲۹شرکت آب منطقه ای کرمان 
۳۲نقشه برداری رباط شهر بابک ۴۶/۵۸۹۱۳۸۱/۱۲/۲۸سازمان جهاد کشاورزی 
۳۳تهیه نقشه های توپو گرافی و کاداستر قسمتی از اراضی شهر بابک ۳۳/۳۷۹۳۱۳۸۲/۱۰/۸سازمان جهاد کشاورزی 
۳۴خدمات نقشه برداری ترازیابی چاههای منوجان فاریاب خیر و شهر بابک ۴۰/۴۶۸۰۱۳۸۲/۱۰/۱۲سازمان جهاد کشاورزی 
۳۵نقشه برداری تکمیلی سد شور جیرفت ۱۹/۱۰۰۱۳۱۳۸۲/۳/۷شرکت آب منطقه ای کرمان 
۳۶نقشه برداری خط انتقال آب از حوضه آبریز خراوان به سد دره بید ۱/۴/۳۱۷۷۱۳۸۲/۳/۷شرکت آب منطقه ای یزد 
۳۷نقشه برداری و میخکوبی مسیر آب میانمدت۱۵۲۹۰/۱۹۱۳۸۲/۰۵/۱۸آب منطقه ای کرمان
۳۸نقشه برداری میدانهای مشتاقیه و خ شهید تجلی۷۱۸۷/۲۳/۱۳۱۳۸۲/۱۱/۲۸میراث فرهنگی
۳۹نقشه برداری شهرهای شمالی۱۲۶۱۷/۳۲۱۳۸۳/۰۴/۲۴آب و فاضلاب استان
۴۰خدمات G.I.S شهر راور۲۳۲۲۰/۱۹۱۳۸۳/۰۶/۲۸آب منطقه ای کرمان
۴۱نقشه برداری خط انتقال خراوان دره بید یزد ۴/۱/۳۱۷۷۱۳۸۲/۰۳/۰۷آب منطقه ای یزد
۴۲نقشه برداری خط انتقال آب حسین آباد۲۱۲۶۳/۳۲/۱۱۱۳۸۴/۰۶/۲۰آب و فاضلاب استان
۴۳نقشه برداری محدوده طرح منطقه ویژه اقتصادی جازموریان۱۴۵/۸۴۱۳۸۴/۱۱/۱۵استانداری کرمان
۴۴نقشه برداری توپوگرافی کانال آب سقدر جبالبارز ۳۶۹۰۲/۵۲۱۳۸۴/۰۳/۳۰شرکت آب پوی
۴۵پلاک گذاری بر روی نقشه هوای و کداستر شهری به مقیاس ۵۰۰/۱۱۱۰/۸۸۹۱۱۳۸۶/۶/۳۱اداره ثبت کرمان 
۴۶نقشه برداری مسیر جاده دسترسی سد صفا ۲۲۵۰۲/۱۹۱۳۸۵/۰۹/۰۱آب منطقه ای کرمان
۴۷نقشه برداری کاداستر محل سد نرماشیر بم۸۷۷/۳۳۱۳۸۳/۱۱/۰۳جهاد کشاورزی
۴۸خدمات طراحی مقطع کنترل دبی در محل ایستگاههای هیدرودرمیک سر مشک صفا رود ۱۹/۲۹۴۵۱۳۸۸/۰۲/۹شرکت آب منطقه ای کرمان 
۴۹نقشه برداری و طراحی خطوط انتقال آب اراضی پایین دست سد صفا۲۱/۱۰۱/۲۰/۱۱۴۳۴۱۳۸۸/۳/۲۴سازمان جهاد کشاورزی 
۵۰نقشه برداری و توپو گرافی از محل سایت کارخانجات سیرجان ۸۸/س/۶۰۸۱۳۸۸/۶/۱۶هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاور میانه 
۵۱تقشه برداری و توپو گرافی از محل سایت کارخانه فولاد بردسیر۶۸۶/س۸۸۱۳۸۸/۷/۵شرکت هندلینگ خاورمیانه 
۵۲نقشه برداری زمینی در بستر و حریم رودخانه های کهنوج ۲۰۳/۸۶۱۷۱۳۸۸/۰۴/۳۰شرکت مدیریت منابع آب ایران 
۵۳نقشه برداري سايت سيرجان شركت هلدينگ خاورميانه۶۰۸/س/۸۸۱۳۸۸/۰۶/۱۶شركت فولاد سيرجان
۵۴نقشه برداري سايت بردسير شركت هلدينگ خاورميانه۶۸۸/س/۸۸۱۳۸۸/۰۷/۰۵شركت فولاد سيرجان
۵۵نقشه برداري مخازن و خطوط انتقال آب رفسنجان۷۳۹۸۶۸۱۳۸۸/۱۰/۱۷آب و فاضلاب استان
۵۶نقشه برداري توپوگرافي و كاداستر پاياب سد بافت۰۴/۸۹۱۳۸۹/۰۲/۰۵آب منطقه ای کرمان
۵۷نقشه برداري شانزده بند خاكي مناطق جنوب۱۰۶/۶۴۱۳۸۹/۱۲/۲۵جهاد کشاورزی جنوب
۵۸نقشه برداري خط انتقال و بند انحرافي آدروي بم۳۷/۸۹۱۳۸۹/۱۲/۲۵آب منطقه ای کرمان
۵۹نقشه برداري پُست برق شاهماران و كهنوج۳۳/۸۹۱۳۸۹/۱۲/۰۹برق منطقه ای کرمان
۶۰نقشه برداري بستر و سواحل رودخانه راور و فيض آباد۱۲/۹۰۱۳۹۰/۰۴/۲۹آب منطقه ای کرمان
۶۱انجام خدمات نقشه برداری تهیه مقاطع عرضی ایستگاههای هیرومتری استان ۲۰۳/۱۰۱۱۱۱۳۹۰/۰۵/۱۲شرکت آب منطقه ای استان کرمان 
۶۲خدمات نقشه برداری ساختگاه مخزن شهر خاش ۹۴۴۹/۹۰/۱۲۰۱۳۹۰/۱۰/۰۳اب و فاضلاب سیستان بلوچستان 
۶۳خدمات مرحله اول و دوم تهیه اسناد مناقصه شهرستانهای انار راور قلعه گنج ۱۱۲۶۶/۹۰/ح ق ۱۳۹۰/۱۱/۱۳شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان
۶۴نقشه برداري بخشهاي توسعه يافته و پادگان هوائي دزفول۱۵۱۳۸۲/۱۱۳۹۱/۱۰/۰۵آب و فاضلاب خوزستان
۶۵نقشه برداري توپوگرافي شهر دزفول جهت اجراي طرح فاضلاب۱۶۷۷۰۲/۱۱۳۹۲/۷/۲۸آب و فاضلاب خوزستان
۶۶خدمات نقشه برداری جهت باز نگری طرح فاضلاب شهر کهنوج ص/۷۶۱۱/۹۴۱۳۹۴/۱۰/۳شرکت آب و فاضلاب کرمان 
۶۷نقشه برداری مجتمع روستایی شهرستان بردسیر ص/۹۶/۲۳۰/۳۶۲۱۱۳۹۶/۱۰/۱۳شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان
۶۸نقشه بردار ی مجتمع های روستایی شهرستان فاریابص/۹۶/۲۳۰/۳۴۲۷۱۳۹۶/۱۰/۱۴شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان
۶۹نقشه برداری مجتمع های روستایی شهرستان رودبار ص/۹۶/۲۳۰/۳۶۲۶۱۳۹۶/۱۰/۱۴شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان