پروژه های مطالعاتی

۱مطالعات مرحله اول و دوم تامین و شبکه توزیع آب شرب راین۲۵۸۸/۷۰۱۳۶۸/۱۲/۲۸آب منطقه ای کرمان
۲مطالعات مرحله دوم تامین آب و شبکه توزیع ماهان۲۵۲۸۶/۷۰۱۳۶۸/۱۲/۲۸آب منطقه ای کرمان
۳مطالعات مرحله دوم تامین آب و شبکه توزیع شهداد۲۵۲۸۷/۷۰۱۳۶۸/۱۲/۲۸آب منطقه ای کرمان
۴مطالعات مرحله اول تامین و شبکه توزیع آب شرب عنبرآباد۱۶۳۴/۷۰۱۳۶۸/۸/۱۲آب منطقه ای کرمان
۵مرحله اول تغذيه مصنوعي ماهان – بم -سيرجان و…۱۳۹۷۱/۷۰۱۳۷۰/۰۵/۲۹آب منطقه اي كرمان
۶مطالعات مرحله اول تامین و شبکه توزیع آب شرب چترود۳۵۲۰۸/۷۰۱۳۷۰/۱۲/۲۰آب منطقه ای کرمان
۷مطالعات مرحله دوم شبکه توزیع آب شرب بردسیر۲۸۹۵۳/۷۰۱۳۷۰/۱۰/۲۳آب منطقه ای کرمان
۸مطالعه مرحله اول دو شبکه ای کردن آب زرند۲۹۰۹۲/۶۰۱۳۷۰/۱۰/۲۴آب منطقه ای کرمان
۹مطالعات مرحله اول دو شبکه ای کردن آب شرب و غیر شرب آب شرب سیرجان۲۷۴۸۵/۷۰۱۳۷۰/۱۱/۲۶آب منطقه ای کرمان
۱۰مطالعه تغذيه مصنوعي ماهان – بم – سيرجان -شهربابك و…۱۲۹۷۱۷/۷۱۳۷۰/۱۲/۲۰آب منطقه اي كرمان
۱۱مطالعات مرحله اول و دوم تأمين آب مشروب كرمان۳۶۲۱۲/۷۰۱۳۷۰/۱۲/۲۸آب منطقه اي كرمان
۱۲مطالعات مرحله اول شبکه توزیع آب شرب جوپار۷۳۹۸۱۳۷۱/۰۱/۱۷آب منطقه ای کرمان
۱۳مطالعات مرحله اول بند انحرافي و كانال كمسرخ شهربابك۳۲۲۲/۷۰۱۳۷۱/۱۰/۷آب منطقه اي كرمان
۱۴مطالعات مرحله اول بند انحرافي و كانال پاقلعه شهربابك۳۲۲۲۲/۷۰۱۳۷۱/۱۰/۰۷آب منطقه اي كرمان
۱۵خدمات مهندسي مرحله اول بند انحرافي دريجان بم۳۲۲۱۸/۷۰۱۳۷۱/۱۰/۰۷آب منطقه اي كرمان
۱۶مطالعات تأمين آب دراز مدت كرمان ازسرشاخه هاي هليل و شور۷۵۵۰/۱۳۱۳۷۲/۰۳/۱۰آب منطقه اي كرمان
۱۷خدمات مهندسی  مطالعات مرحله اول و دوم وسوم شبکه جمع آوری فاضلاب رفسنجان  و…۳۱/۱۲۶۷۵۱۳۷۳/۹/۱۶شرکت آب و فاضلاب کرمان
۱۸مطالعات هيدروكليماتولوژي و هشدار دهنده سيل۳۳۶۹۶۱۳۷۴/۱۰/۲۴آب منطقه اي كرمان
۱۹خدمات مشاوره اي در تملك اراضي دشت جيرفت۲۲۴۴۸/۱۹۱۳۷۴/۰۷/۱۲آب منطقه اي كرمان
۲۰مطالعات مرحله دوم بند انحرافي دريجان بم۲۶۰۲۰/۱۹۱۳۷۴/۸/۲۲آب منطقه اي كرمان
۲۱مطالعات مرحله اول شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب شهر چترود۱۱/۳۱/۱۱۴۴۹۱۳۷۵/۰۷/۱۸شرکت آب و فاضلاب کرمان
۲۲مطالعات مرحله سوم نظارت عالیه و کارگاهی شبکه توزیع آب منطقه ویژه اقتصادی سیرجان۱۴/۶۷۷۷۱۳۷۵/۰۸/۱۲شرکت آب و فاضلاب کرمان
۲۳طرح تا مین آب دراز مدت کرمان الحاقیه موافقتنامه نظارت کارگاهی بر عملیات ژیو تکنیک و مقاومت مصالح پروژه سد صفا۱۹/۲۶۴۹۴۱۳۷۵/۰۸/۰۵شرکت آب منطقه ای کرمان
۲۴مشاوره مطالعات شناسایی سازنده های سخت در حوضه شهداد راور۱۰۰/۴۷۵۸۱۳۷۵/۸/۶شرکت آب منطقه ای کرمان
۲۵مطالعات مرحله اول تصفیه خانه شهر سیرجان۱۱/۳۱/۱۱۴۴۹۱۳۷۵/۰۷/۱۸شرکت آب و فاضلاب کرمان
۲۶مطالعات مرحله دوم آب شرب شهر عنبرآباد۴۱۶۸۶/۱۹۱۳۷۵/۱۲/۱۷آب منطقه ای کرمان
۲۷طرح تامین آب روستای سراسیاب۳۱/۱۷۱۴۳۱۳۷۵/۱۰/۱۷شرکت آب و فاضلاب کرمان
۲۸مطالعات مرحله اول و دوم تامین و انتقال آب به شهر کرمان از ۱۶ حلقه چاه قریه العرب۱۷۱۳/۱۹۱۳۷۶/۰۵/۲۸آب منطقه ای کرمان
۲۹ترجمه گزارشات طرح تأمين آب دراز مدت شهر كرمان۸۲۷۶/۱۹۱۳۷۸/۰۳/۱۱آب منطقه اي كرمان
۳۰آماربرداري چاههاي جنوبي كرمان۲۴۸۳۶/۱۹۱۳۷۸/۰۷/۲۷آب منطقه اي كرمان
۳۱مطالعات مرحله اول و دوم و سوم شبکه جمع آوری فاضلاب و دفع آبهای سطحی کهنوج۱۱/۳۲/۲۷۹۰۶۱۳۷۸/۱۱/۲۷شرکت آب و فاضلاب کرمان
۳۲مطالعات مرحله اول و دوم تصفیه خانه آب کوهبنان۳۰۴۵۳۱۳۷۸/۱۲/۲۳شرکت آب و فاضلاب کرمان
۳۳ترجمه گزارشات طرح تأمين آب دراز مدت شهر كرمان۱۹/۸۲۷۶۱۳۷۸/۳/۱۱شرکت آب منطقه ای کرمان
۳۴تهیه شناسنامه چاههای محفوره در دشتهای جنوبی استان کرمان۱۹/۲۴۸۳۶۱۳۷۸/۰۷/۲۷شرکت آب منطقه ای کرمان
۳۵اندازه گيري سطح آب چاههاي مشاهده اي كهنوج۱۱۹۸۱/۱۹۱۳۷۹/۰۴/۰۵آب منطقه اي كرمان
۳۶آمار برداری از چاههای مشاهده ای در دشتهای جازموریان و کهنوج۱۱۹۸۱/۱۹۱۳۷۹/۰۴/۰۵آب منطقه ای کرمان
۳۷اندازه گيري سطح آب چاههاي مشاهده اي بافت۱۷۱۷۸/۱۹۱۳۷۹/۵/۱۵آب منطقه اي كرمان
۳۸خدمات طراحي مرحله دوم خط انتقال آب اندوهجرد۲۱۵۴۹/۱۹۱۳۷۹/۶/۱۵آب منطقه اي كرمان
۳۹مطالعات مرحله اول و دوم آبرساني به هجين، آسياب استاد و بردسير۲۵۱۰۴/۱۹۱۳۷۹/۷/۱۱آب منطقه اي كرمان
۴۰مطالعات مرحله اول و دوم سیستم انتقال آب بافت به شهر های رابر و بزنجان۱۱/۳۲/۲۴۸۳۲۱۳۷۹/۱۰/۵شرکت آب و فاضلاب کرمان
۴۱مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال بافت – رابر۲۴۸۳۲/۳۲/۱۱۱۳۷۹/۱۰/۰۹آب و فاضلاب استان
۴۲ايجاد بانك اطلاعاتي جهت منابع آب كرمان۴۲۵۰۰/۱۹۱۳۷۹/۱۱/۱۹آب منطقه اي كرمان
۴۳مطالعات مرحله اول و دوم پروژه کانال آبرسانی به روستای توابع شهدادو بافت۱۹/۴۶۶۴۹۱۳۷۹/۱۲/۲۰شرکت آب منطقه ای کرمان
۴۴نظارت عاليه و كارگاهي خط انتقال آب رودخانه اندوهجرد۴۷۲۷۳/۱۹۱۳۷۹/۱۲/۲۷آب منطقه اي كرمان
۴۵سيماي طرح تأمين آب دراز مدت كرمان۱۱۵۵/۱۹۱۳۸۰/۰۱/۰۶آب منطقه اي كرمان
۴۶مطالعات تأمين آب شهر كوهبنان۲۴۵۲۶/۳۲/۱۱۱۳۸۰/۱۰/۱۲آب و فاضلاب استان
۴۷بهنگام نمودن گزارش هواشناسي طرح تأمين آب دراز مدت كرمان۳۶۵۳/۱۹۱۳۸۰/۰۲/۰۲آب منطقه اي كرمان
۴۸طراحي سد خاكي معدن چهارگنبدص/۴۴۴۱۳۸۰/۵/۲۷شركت معادن مس چهارگنبد
۴۹مطالعه پساب كارخانه مس چهارگنبدص/۴۵۹۱۳۸۰/۶/۳شركت معادن مس چهارگنبد
۵۰محاسبه بيلان آبهاي دشتهاي زرند – سيريز – طغرالجرد۳۶۴۳۲/۱۹۱۳۸۰/۹/۱۸آب منطقه اي كرمان
۵۱مطالعات تأمين آب شهر دهج از توابع شهربابك۲۴۵۲۷/۳۲/۱۱۱۳۸۰/۱۰/۱۲آب و فاضلاب استان
۵۲اندازه گيري سطح آب چاههاي مشاهده اي بافت ارزوییه و دشتاب۲۲۹۲۸/۱۹۱۳۸۰/۶/۱۴آب منطقه اي كرمان
۵۳اندازه گيري سطح آب چاههاي مشاهده اي جازموريان كهنوج۲۱۶۸۱/۱۹۱۳۸۰/۶/۴آب منطقه اي كرمان
۵۴مطالعات مرحله اول و دوم مهمانشهر بردسیر۴۳۷۶۱۳۸۰/۱۰/۲۴استانداری کرمان
۵۵طراحي فضاي سبز سد تنگوئيه سيرجان۴۲۸۵۸/۱۹۱۳۸۱/۱۰/۸آب منطقه اي كرمان
۵۶قرارداد ترجمه متون طرح تأمين آب دراز مدت كرمان۱۳/۷۵۵۰۱۳۸۱/۳/۱۰آب منطقه اي كرمان
۵۷مطالعات توجیه فنی اقتصادی و اجتماعی زیست محیطی فاضلاب کهنوج۱۱/۳۲/۱۰۴۶۱۳۸۱/۰۴/۳۰شرکت آب و فاضلاب کرمان
۵۸مطالعه و آماربرداري دشت سيرجان۲۱۰۰۶/۱۹۱۳۸۱/۵/۲۸آب منطقه اي كرمان
۵۹مطالعه تأمين آب شهر ساردوئيه جيرفت۱۲۹۰۲/۳۲۱۳۸۱/۵/۲۸آب و فاضلاب كرمان
۶۰مطالعه تأمين آب شهر جبالبارز جيرفت۱۲۹۰۱/۳۲۱۳۸۱/۵/۲۸آب و فاضلاب استان
۶۱مطالعات تأمين و انتقال آب نيروگاه كرمان یکل ترکیبی باغین۳۷/۱/۲۳۱/۸۱۱۳۸۱/۸/۱۵سازمان توسعه برق ايران
۶۲اندازه گیری سطح آب ۱۱۶ حلقه چاه پیزومتر و اکتشافی و نمونه گیری از ۳۲منبع بافت۱۹/۳۳۱۶۶۱۳۸۱/۸/۶شرکت آب منطقه ای کرمان
۶۳اندازه گیری سطح آب ۱۱۶ حلقه چاه پیزومتر و اکتشافی و نمونه گیری از ۳۷ منبع کهنوج۱۹/۳۳۲۳۷۱۳۸۱/۸/۶شرکت آب منطقه ای کرمان
۶۴مطالعات جمع آوری آبهای سطحی شهر کهنوج۱۴۵۲۹۱۳۸۱/۱۱/۲۷شهرداری کهنوج
۶۵مطالعه مرحله اول و دوم خطوط جمع آوری چاهها و انتقال آب چترود به زرند۵۲۱۱۲/۱۹۱۳۸۱/۱۱/۲۷آب و فاضلاب کرمان
۶۶مطالعات کمی و کیفی آبهای زیرزمینی دشت کرمان ماهان جهت تامین و انتقال آب شهرهای شمالی کرمان۳۱۵۸۰/۳۲۱۳۸۱/۱۲/۲۸آب و فاضلاب استان
۶۷مطالعات مرحله دوم فاضلاب کهنوج۳۲/۳۱۵۸۱۱۳۸۱/۱۲/۲۸شرکت آب و فاضلاب کرمان
۶۸ترجمه گزارشات طرح تأمين آب دراز مدت شهر كرمان۷۵۵۰/۱۳۱۳۸۱/۳/۱۰شرکت آب منطقه ای کرمان
۶۹مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال به مرکز علوم پیشرفته ماهان۵۰۷۱۳۸۱/۰۳/۰۷مرکز علوم پیشرفته ماهان
۷۰تهيه اطلس منابع آب حوزه كوير درانجير – ساغند۳۷۰۸/۱۹۱۳۸۲/۰۱/۳۰آب منطقه اي كرمان
۷۱اندازه گیری سطح آب چاههای مشاهده ای و پیزومتر  نمونه برداری از منابع آبی دشتهای بافت۱۹/۱۵۸۴۸۱۳۸۲/۵/۲۲شرکت آب منطقه ای کرمان
۷۲اندازه گیری سطح آب چاههای مشاهده ای و پیزومتر  نمونه برداری از منابع آبی دشتها ی سیرجان۱۹/۵۸۴۵۱۳۸۲/۰۵/۲۲شرکت آب منطقه ای کرمان
۷۳اندازه گیری سطح آب چاههای مشاهده ای و پیزومتر  نمونه برداری از منابع آبی دشتهای  کهنوج۱۹/۱۵۸۱۳۱۳۸۲/۰۵/۲۲شرکت آب منطقه ای کرمان
۷۴توجیه فنی اقتصادی اجتماعی زیست محیطی طرح فاضلاب شهر کرمان۳۲/۱۵۹۵۱۱۳۸۲/۶/۵شرکت آب و فاضلاب کرمان
۷۵مطالعات تامین آب دهج از توابع شهر بابک۱۱/۳۲/۲۴۵۲۷۱۳۸۲/۱۰/۱۲شرکت آب و فاضلاب کرمان
۷۶مطالعات زهكشي مسير خط انتقال آب شهر يزد۵۱/۵/۴۶۳۴۱۳۸۲/۱۰/۰۲آب منطقه اي يزد
۷۷مطالعات مرحله اول تأمين و انتقال آب انار وحسين آباد انار۳۴۴۲۴/۳۲۱۳۸۲/۱۲/۱۳آب و فاضلاب استان
۷۸آمار برداری  منابع دشتهای تابعه امور بافت و شهر بابک۱۹/۲۷۸۳۳۱۳۸۲/۹/۲۲شرکت آب منطقه ای کرمان
۷۹مطالعات ارزيابي منابع آب گل گهر سيرجان۱۴۶۹۱۳۸۲/۰۵/۰۸سنگ آهن گل گهر
۸۰مطالعات و بازنگری شبکه توزیع آب کرمان۳۵۵۶۵/۳۲۱۳۸۲/۱۲/۲۱آب و فاضلاب استان
۸۱مطالعه تأمين آب منطقه اقتصادي جازموريان۲۱۷/۸۳۱۳۸۳/۰۳/۰۶سازمان عمران جازموريان
۸۲مطالعات مرحله اول تأمين و شبكه توزيع آب كيانشهر زرند۲۶۲۳۲/۳۲۱۳۸۳/۰۸/۲۵آب و فاضلاب استان
۸۳مطالعات تأمين آب كشكوئيه رفسنجان۲۹۳۷۹/۳۲۱۳۸۳/۰۹/۲۳آب و فاضلاب استان
۸۴مطالعات مرحله دوم خطوط انتقال شهرهای شمالی۱۲۶۱۸/۳۲۱۳۸۳/۰۴/۲۴آب و فاضلاب استان
۸۵آمار برداری  از منابع دشتهای جیرفت اسفندقه فاریاب شرقی و سر آب هلیل۱۹/۱۸۳۱۱۳۸۳/۵/۱۰شرکت آب منطقه ای کرمان
۸۶آمار برداری از منابع آب دشت رودبار۱۹/۱۸۶۲۹۱۳۸۳/۵/۱۰شرکت آب منطقه ای کرمان
۸۷مطالعات بازنگری مرحله اول  و مطالعات مرحله دوم جمع آوری خطوط اب شرب رفسنجان۱۹/۱۴۶۳۸۱۳۸۴/۶/۰۹شرکت آب منطقه ای کرمان
۸۸مطالعات مرحله اول بازنگری شبکه توزیع کهنوج۵۷۹۷/۳۲۱۳۸۳/۳/۳آب و فاضلاب استان
۸۹تشریفات قانونی تملک اراضی شهر های شمالی۱۱/۳۲/۲۶۳۰۴۱۳۸۳/۸/۲۵شرکت آب منطقه ای کرمان
۹۰طراحی خط انتقال و شبکه توزیع آب مجتمع اقتصادی جازموریان۱/۴۶۵۴۰۱۳۸۳/۱۲/۲۷استانداری کرمان
۹۱مطالعات مرحله اول و دوم انتقال آب از دشت حسین آباد به کرمان۱۲۹۸۱/۳۲۱۳۸۴/۰۴/۲۳آب و فاضلاب استان
۹۲مطالعات تامین و انتقال آب شهرک سیدی و پادگان شهید بهشتی۵۸۶۵/۱۹۱۳۸۴/۸/۳آب منطقه ای کرمان
۹۳مطالعات مرحله اول آب مشروب رفسنجان۱۴۶۳۸/۱۹۱۳۸۴/۶/۹آب منطقه اي كرمان
۹۴مطالعات مرحله اول و دوم انتقال آب به قلعه گنج۱۱۱۰۵/۳۲/۱۱۱۳۸۵/۰۳/۲۴آب و فاضلاب استان
۹۵مطالعات حفاظت از تصفيه خانه فاضلاب كهنوج در برابر سیل۳۴۸۴۱/۳۲/۱۱۱۳۸۵/۰۹/۱۶آب و فاضلاب استان
۹۶مطالعات تعيين حريم رودخانه هاي رودبزان وقوام آباد يزد۲۴/۱/۱۱۰۸۳۱۳۸۵/۱۰/۱۷آب منطقه اي يزد
۹۷خدمات طراحي مقطع كنترل ايستگاههاي سرخوان و كناروئيه۸۴۰۵/۱۹۱۳۸۶/۰۴/۱۷آب منطقه اي كرمان
۹۸مطالعات مرحله اول و دوم و سوم شبکه جمع آوری فاضلاب دانشگاه آزاد۷-۲۵-۷-۲۲-۲۲۰۶۶۱۳۸۶/۰۴/۱۷دانشگاه آزاد اسلامی
۹۹مطالعات تأمين آب شهر رستم آباد بم۲۹۴۹۶/۳۲/۱۱۱۳۸۶/۸/۳آب و فاضلاب استان
۱۰۰مطالعات مجتمع خانمکان و زشکها و زهکوت رودبارم/۹۱۶۲۱۳۸۶/۱۰/۲۶شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان
۱۰۱مطالعات تامین آب مجتمع روستایی سیک کوهپایه۱۱۱۲/م۱۳۸۷/۴/۱۶شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان
۱۰۲مطالعات مرحله اول و دوم بسترسازي رودخانه هاي كهنوج و كوهپايه۱۹/۸۷آب منطقه اي كرمان
۱۰۳مطالعات مرحله اول و دوم سدهاي خاكي تياب كلچاك منوجان۱۵۱۷۱۳۸۷/۰۴/۳۱جهاد كشاورزي جيرفت و كهنوج
۱۰۴مطالعات و طراحی شبکه توزیع آب و خطوط انتقال مجتمع های روستایی سطح استان۱۱۷۸۴/م۱۳۸۷/۷/۱۵شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان
۱۰۵مطالعات مرحله اول و دوم آبرساني به فضاهاي سبز شهر يزد۱۱۶۰۹۱۳۸۷/۱۱/۲۰سازمان پاركهاي شهر يزد
۱۰۶مطالعات مرحله اول و دوم آبرساني به شهرهاي فين، فارغان بندرعباس۱۶/۱۶۸۵۱۳۸۸/۰۱/۲۷آب و فاضلاب هرمزگان
۱۰۷مطالعات مرحله اول و دوم تأمين آب اندوهجردص/۳۳۶/۸۸۱۳۸۸/۰۱/۲۳آب و فاضلاب استان
۱۰۸مطالعات تامین آب ده علی کوهبنان۱۲۵۱۳/م۱۳۸۸/۱۲/۱۵آب و فاضلاب روستایی
۱۰۹مطالعات تامین آب مجتمع کک سازی و گندله سازی زرند۸۳۸۱۳۸۸/۰۸/۱۸شرکت ایرانیان
۱۱۰مطالعات مرحله اول و دوم و سوم خط انتقال و مخازن هفت باغ علوی۳۳۵۴۵/۳۳/۸۸۱۱۳۸۸/۰۹/۳۰شرکت علوی ماهان
۱۱۱مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی به روستاهای ارزوئیه بافت۳۱۵۸/۲۳۴/۸۸۱۳۸۸/۱۰/۰۱آب و فاضلاب روستایی
۱۱۲آماربرداري از منابع آب كوير درانجير۱۱/۸۸۱۳۸۸/۰۴/۲۳آب منطقه اي كرمان
۱۱۳مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه های اعظم از توابع شهرستان خاتم۱۱۹۱۶/۱/۱۱۱۳۸۸/۰۴/۲۵شرکت آب منطقه ای یزد
۱۱۴مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه های سرند و سر درب نیاز از توابع شهرستان طبس۱۱۹۱۴/۱/۱۱۱۳۸۸/۴/۲۵شرکت آب منطقه ای یزد
۱۱۵انجام خدمات آمار برداری از منابع و مصارف ابهای سطحی و زیر زمینی در انجیر و بندر عباس۲۰۳/۵۹۴۴۱۳۸۸/۳/۲۳شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۱۶مطالعات مرحله اول و دوم تأمين آب شهر كهنوج و اسلام آبادص/۸۸۲۶۹۴۱۳۸۸/۰۳/۲۴آب و فاضلاب استان
۱۱۷مطالعات مرحله اول و دوم و نظارت بر اجراي طرح آبرساني هفت باغ علوي۳۳۵۴۵/۸۸۱۱۳۸۸/۰۹/۳۰شركت عمران علوي
۱۱۸مطالعات مرحله اول و دوم تامین و انتقال آب مجتمع صنعتی زرند۸۸-۷۳۴۱۳۸۸/۱۰/۱۷شرکت فولاد زرند ایرانیان
۱۱۹مطالعات تامین آب ده علی کوهبنان۱۲۵۱۲/م۱۳۸۸/۱۰/۷شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان
۱۲۰مطالعات تامین آب فولاد زرند ایرانیان۱۸۲۴/۳/۸۹۱۳۸۹/۰۳/۲۵شرکت فولاد زرند ایرانیان
۱۲۱مطالعات تامین آب مس کانی مس شهربابکم/۲۱۷/۸۹۱۳۸۹/۰۳/۲۶شرکت بابک مس
۱۲۲مطالعات مرحله اول و دوم تامین آب مجتمع فولاد بردسیر۸۹/س/۱۸۲۱۳۸۹/۳/۲۵شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
۱۲۳مطالعات مرحله اول و دوم ابهای سطحی  محدوده پروژه جهان فولاد سیرجان۲۱-۸۹-۴۰۳۵۱۳۸۹/۱۱/۲۳شرکت ساختمانی کرمانیان
۱۲۴طراحي ۱۶ بند خاكي جنوب استان كرمان۶۴۸۰۶۱۳۸۹/۱۲/۲۵جهاد كشاورزي جنوب
۱۲۵مطالعات آبرساني به شهر رويدر از كهورستان بندرعباس و نظارت بر اجرای کار۱۶/۱۸۹۷۴۱۳۹۰/۰۵/۲۶سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان
۱۲۶مطالعات آبرساني به شهر رويدر از كهورستان بندرعباس۱۶/۱۸۹۷۴۱۳۹۰/۰۵/۲۶آب و فاضلاب بندرعباس
۱۲۷مطالعات طرح جداسازی آب شرب از فضای سبز و آب رسانی به پارکها۴۷۹۷/ش۱۳۹۰/۱۱/۲۰شهر داری زنگی آباد
۱۲۸مطالعات طرح شبکه ابرسانی فضای سبز شاهرود۴۶۰۳۱۳۹۱/۱۰/۲۰سازمان پاركها و فضای سبز شاهرود
۱۲۹مطالعات تأمين آب پروژه كك سازي راور۳۱۱۶/۱۰۷/۹۱/ص۱۳۹۱/۰۶/۲۵شركت كاوند نهان زمين
۱۳۰طراحي ۱۲ بند خاكي جنوب استان كرمان۱۳۴۶۸۱۳۹۱/۰۸/۲۰جهاد كشاورزي جنوب
۱۳۱مطالعات آبرساني به فضاي سبز شهر شاهرود۴۵۲۴۱۳۹۱/۱۰/۱۶شهرداري شاهرود
۱۳۲مطالعات تأمين آب كانون عشاير سيرچ۴۶۵/۱۲/۲۰/۲۰۷۱۳۹۱/۰۲/۰۷امور عشاير كرمان
۱۳۳مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی به پارکها و فضای سبز۵۲۱۴۴۱۳۹۱/۷/۱۰شهرداری کرمان
۱۳۴مطالعات آبـــرســانـي بــه منطقــه گــردشگــــري بندر هنزا۲۰۶/۹۲۱۳۹۲/۰۲/۱۹آرمان سازمان توسعه انديش
۱۳۵نظارت بر بخشي از فاضلاب شهر كرمان۹۴/۹۳/ص۱۳۹۳/۰۱/۱۷آب و فاضلاب كرمان
۱۳۶مطالعات تـــأميــــن آب پـــروژه هـــاي فــولاد هلدينگG.V.IMBD 999۱۳۹۳/۱۰/۲۷شرکت معيار صنعت
۱۳۷مطالعات ارزیابی منابع آب سطحی و زیر زمینی دشتهای کرمان زرند بردسیر شهر بابک۴۳۵۴-۹۳۱۳۹۳/۱۰/۲۷شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه
۱۳۸مطالعات مرحله اول و دوم خطوط جمع آوری و انتقال آب پلهای ابوذر و با قدرت۱۰۷۲/ف۱۳۹۳/۱۱/۲۹شرکت فرادید کرمان
۱۳۹مطالعات ارزيابي منابع آب شهر کرمان۹۵۳۵/۹۳/ص۱۳۹۳/۱۱/۰۴آب و فاضلاب كرمان
۱۴۰خدمات مهندسی امکان یابی تامین آب شرب شهر کرمان از نظر کمی و کیفی برای استحصال  و تصفیه۹۵۵۶/۹۳/ص۱۳۹۳/۱۲/۱۴شرکت آب و فاضلاب کرمان
۱۴۱مطالعات مرحله اول و دوم ارزیابی منابع شرب و همچنین طراحی فاضلاب پردیس دانشگاه۱۴۲۴۶/۳۰/۱۰/۹۴۱۳۹۴/۴/۲
۱۴۲مطالعات آبهای شور و لب شور سیرجان۱۰۱۲۱۳۹۴/۱۰/۰۹
۱۴۳انجام مطالعات مرحله دوم شبکه جمع آوری ،انتقال و تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر جیرفت۱۲۳۲/۹۵/ص۱۳۹۵/۰۲/۲۸شرکت آب و فاضلاب کرمان
۱۴۴مطالعات مرحله اول و خط انتقال آب نمایشگاه جنوب شرق۹/۲۷۱۱۳۹۵/۶/۱مجتمع نمایشگاهی جنوبشرق
۱۴۵مطالعات ارزیابی  منابع آب معادن خمرود و پابداناg701-m-bd-999۱۳۹۵/۶/۱۵شرکت معیار صنعت خاورمیانه
۱۴۶خدمات مدیریت مشارکتی تشکیل انجمن آب۹۵/۳۲۱۳۹۵/۰۸/۲۶آب منطقه ای کرمان
۱۴۷مطالعات مرحله اول و دوم تامین و خط انتقال شهر های جوپار محی آباد ماهان۹۵/۸۵۴۳/ص۱۳۹۵/۰۷/۰۶شرکت آب و فاضلاب کرمان
۱۴۸بازنگری فاضلاب شهر پاریزص/۹۵/۸۵۴۳۱۳۹۵/۱۰/۲۰شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
۱۴۹مطالعات تامین آب و انتقال به شهر صفاییه نوق۹۵۹۲۸۵/ص۱۳۹۵/۱۱/۱۳شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
۱۵۰تهیه  اسناد مناقصه پکیج تصفیه اب روستایی کوهپایهص/۹۵/۲۳۰/۴۹۶۷۱۳۹۵/۱۱/۲۴شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان
۱۵۱ارزیابی منابع آب سطحی و زیر سطی شهداد۱۰۳۱۱۳۹۵/۱۲/۱۶شرکت عمران مهر شهداد
۱۵۲تهیه اسناد مناقصه خرید پکیج تصفیه فاضلاب روستای سیرچ۹۶/۲۳۰/۱۰۱۱۳۹۶/۱/۱۹شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان
۱۵۳ثبت اطلاعات طرحهای عمرانی۹۶/۲۳۰/۸۳۰۱۳۹۶/۵/۳۰شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان
۱۵۴رسیدگی به پیمانهای حوزه معاونت مهندسی و توسعه آب و فاضلابص/۹۶/۵۳۳۹۱۳۹۶/۶/۲۸شرکت آب و فاضلاب کرمان
۱۵۵بازنگری مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال آب کهنوجص/۹۶/۶۴۰۶۱۳۹۶/۸/۱شرکت آب و فاضلاب کرمان
۱۵۶مطالعات تصفیه خانه فاضلاب ساردوییه جیرفت۹۶/۸۰۵۴۱۳۹۶/۹/۲۵شرکت آب و فاضلاب کرمان
۱۵۷مطالعات بازنگریو نظارت  بر بجرای خط انتقال ۳۳ کیلومتر قطار بنه به سایت آبی کهر زمین۳/۱۰۰/۸۰۱۱۳۹۶/۱۱/۱۲شرکت سنگ آهن کهر زمین
۱۵۸مطالعات و بررسی وضعیت چاه تامین آب شرب روستای بنه سوختهم/ن/۱۰۶۴۱۳۹۷/۳/۱۳شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان
۱۵۹مطالعات و طراحی و بازنگری شبکه فاضلاب بیمارستان علی ابن ابی طالبد/۷/۹۷۴۱۳۹۷/۴/۹بیمارستان علی ابن ابی طالب
۱۶۰راهکار های کاهش آرسنیک آب شرب شهر های رئدبار رستم آباد ریگان ساردوییهص/۹۷/۴۱۹۴۱۳۹۷/۵/۱۴شرکت آب و فاضلاب کرمان
۱۶۱مطالعات امکان سنجی منابع آب شرب روستاهای سطح استانص/۹۸/۲۳۰/۲۰۲۳۱۳۹۸/۰۶/۰۳شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان
۱۶۲ثبت اطلاعات سامانه ستاد۹۸/۲۳۰/۲۲۷۰۱۳۹۸/۰۶/۲۳شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان