پروژه های مطالعاتی

موضوع قراردادسال قراردادکارفرما
۱مطالعات مرحله اول و دوم طرح تامین و انتقال و شبکه توزیع آب شرب شهر عنبرآباد۱۳۶۸شرکت آب منطقه ای کرمان
۲مطالعات مرحله اول و دوم طرح تامین و انتقال و شبکه توزیع آب شرب شهر راین۱۳۶۸شرکت آب منطقه ای کرمان
۳مطالعات مرحله دوم طرح تامین و انتقال و شبکه توزیع آب شرب ماهان۱۳۶۸شرکت آب منطقه ای کرمان
۴مطالعات مرحله دوم طرح تامین و انتقال و شبکه توزیع آب شرب شهداد۱۳۶۸شرکت آب منطقه ای کرمان
۵بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم آب شرب شهرستان بردسیر۱۳۷۰شرکت آب منطقه ای کرمان
۶مطالعات مرحله اول و دوم تامین، انتقال و شبکه های آبرسانی شرب و غیر شرب شهرستان زرند۱۳۷۰شرکت آب منطقه ای کرمان
۷مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزیع اب شرب شهرستان سیرجان۱۳۷۰شرکت آب منطقه ای کرمان
۸مطالعات مرحله اول و دوم طرح تامین و انتقال و شبکه توزیع آب شرب شهر چترود۱۳۷۰شرکت آب منطقه ای کرمان
۹مطالعه تغذیه مصنوعی ماهان-بم-سیرجان-شهربابک و …۱۳۷۰شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۰مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزیع آب شرب شهر کرمان و شهرکهای مربوطه۱۳۷۰شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۱مطالعات مرحله اول و دوم تامین و انتقال و توزیع آب مشروب شهر جوپار۱۳۷۱شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۲مطالعات مرحله اول پروژه بند انحرافی کانال آبیاری کمسرخ شهربابک۱۳۷۱شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۳مطالعات مرحله اول بند و کانال پاقلعه شهربابک۱۳۷۱شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۴خدمات مهندسی مطالعات مرحله اول و دوم و سوم شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب و شبکه توزیع آب مشروب شهر رفسنجان۱۳۷۳شرکت آب و فاضلاب کرمان
۱۵مطالعات مرحله دوم بند انحرافی دریجان بم۱۳۷۴شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۶مطالعات هیدروکلیماتولوژی سیستم هشداردهنده سیل در حوزه آبریز رودخانه هلیل۱۳۷۴شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۷مطالعات مرحله اول تصفیه خانه شهر سیرجان۱۳۷۵شرکت آب و فاضلاب کرمان
۱۸مطالعات مرحله اول شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب شهر چترود۱۳۷۵شرکت آب و فاضلاب کرمان
۱۹مشاوره مطالعات شناسایی سازندهای سخت در حوضه شهداد راور۱۳۷۵شرکت آب منطقه ای کرمان
۲۰مطالعات مرحله سوم نظارت عالیه و کارگاهی شبکه توزیع آب منطقه ویژه اقتصادی سیرجان۱۳۷۵سازمان عمران کرمان
۲۱طرح تامین آب روستای سراسیاب۱۳۷۵شرکت آب و فاضلاب کرمان
۲۲مطالعات مرحله دوم آب مشروب شهر عنبرآباد۱۳۷۵شرکت آب منطقه ای کرمان
۲۳مطالعات مراحل اول و دوم خطوط جمع آوری و انتقال آب ۱۶ حلقه چاه عمیق واقع در قریه العرب به کرمان با تلفیق مطالعـات خطـوط انتقـال تـامیـن آب دراز مدت شهر کرمان۱۳۷۶شرکت آب منطقه ای کرمان
۲۴بازنگری شبکه توزیع آب کرمان۱۳۷۸شرکت آب و فاضلاب کرمان
۲۵مطالعات مرحله اول و دوم و سوم شبکه جمع آوری فاضلاب و دفع آبهای سطحی و تصفیه خانه فاضلاب شهر کهنوج۱۳۷۸شرکت آب و فاضلاب کرمان
۲۶مطالعات مرحله اول و دوم تصفیه خانه آب کوهبنان۱۳۷۸شرکت آب و فاضلاب کرمان
۲۷مطالعات مرحله اول و دوم کانال آبرسانی به روستاهی هجین، آسیاب استاد و دهکده از توابع بردسیرو روستاهای خمرودک، قلعه چه و کدوک از توابع راین۱۳۷۹شرکت آب منطقه ای کرمان
۲۸مطالعات مرحله اول و دوم پروژه کانال آبرسانی به  روستاهای توابع شهداد و بافت۱۳۷۹شرکت آب منطقه ای کرمان
۲۹خدمات طراحی مرحله دوم خط انتقال آب اندوهجرد۱۳۷۹شرکت آب منطقه ای کرمان
۳۰مطالعات مرحله اول و دوم سیستم انتقال آب از شهر بافت به شهرهای رابر و بزنجان۱۳۷۹شرکت آب و فاضلاب کرمان
۳۱مطالعات تامین آب شهر کوهبنان۱۳۸۰شرکت آب و فاضلاب کرمان
۳۲مطالعات و طراحی سد خاکی منبع تامین آب معدن مس چهار گنبد۱۳۸۰معادن مس چهارگنبد کرمان
۳۳مطالعات و بررسی اثرات تنظیم و امکان انحراف پساب و سیلاب سدهای باطله کارخانه معدن مس چهارگنبد۱۳۸۰معادن مس چهارگنبد کرمان
۳۴مطالعات منابع آب و محاسبه بیلان آبهای زیرزمینی دشت زرند، سیریز و طغرالجرد۱۳۸۰شرکت آب منطقه ای کرمان
۳۵مطالعات مرحله اول و دوم مهمانشهر بردسیر۱۳۸۰استانداری کرمان
۳۶طراحی فضای سبز محدوده سد تنگوییه سیرجان۱۳۸۱شرکت آب منطقه ای کرمان
۳۷مطالعات جمع آوری آبهای سطحی شهر کهنوج۱۳۸۱شهرداری کهنوج
۳۸بازنگری مطالعات مرحله اول و دوم خطوط جمع آوری چاههای آب مشروب زرند در منطقه چترود و خط انتقال آب از چترود به زرند۱۳۸۱شرکت آب منطقه ای کرمان
۳۹مطالعات آب شهرهای شمالی کرمان۱۳۸۱شرکت آب و فاضلاب کرمان
۴۰مطالعات مرحله دوم فاضلاب کهنوج۱۳۸۱شرکت آب و فاضلاب کرمان
۴۱مطالعات مرحله اول و دوم و نقشه برداری سیستم انتقال آب مرکز بین المللی تکنولوژی و علوم پیشرفته۱۳۸۱مرکز علوم و تکنولوژی پیشرفته ماهان
۴۲مطالعات تامین آب ساردوییه جیرفت۱۳۸۱شرکت آب و فاضلاب کرمان
۴۳مطالعات تامین آب شهر جبالبارز از توابع جیرفت۱۳۸۱شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
۴۴مطالعات تامین آب طرح نیروگاه سیکل ترکیبی باغین۱۳۸۱سازمان توسعه برق ایران
۴۵مطالعات تامین آب دهج از توابع شهربابک۱۳۸۲شرکت آب و فاضلاب کرمان
۴۶مطالعات مرحله اول و دوم زهکشی خط لوله و حوضچه های شیرآلات خط انتقال آب یزد۱۳۸۲شرکت آب منطقه ای یزد
۴۷مطالعات مرحله اول تامین و انتقال آب انار و حسین آباد انار۱۳۸۲شرکت آب و فاضلاب کرمان
۴۸بازنگری شبکه توزیع آب مشروب شهر کرمان۱۳۸۲شرکت آب و فاضلاب کرمان
۴۹مطالعات ارزیابی کیفی و کمی آب گل گهر سیرجان۱۳۸۲سنگ آهن گل گهر
۵۰بازنگری مطالعات مرحله اول شبکه توزیع آب شهر کهنوج۱۳۸۳شرکت آب و فاضلاب کرمان
۵۱طراحی خط انتقال و شبکه توزیع آب مجتمع اقتصادی جازموریان۱۳۸۳استانداری کرمان
۵۲مطالعات مرحله دوم خطوط انتقال به شهرهای شمالی شهرستان کرمان۱۳۸۳شرکت آب و فاضلاب کرمان
۵۳مطالعات تامین آب و طراحی شبکه توزیع آب کیانشهر زرند۱۳۸۳شرکت آب و فاضلاب کرمان
۵۴مطالعات تامین آب کشکوییه از توابع شهرستان رفسنجان۱۳۸۳شرکت آب و فاضلاب کرمان
۵۵مطالعات بازنگری مرحله اول و مطالعات مرحله دوم طراحی خطوط جمع آوری آب شرب شهر رفسنجان۱۳۸۴شرکت آب منطقه ای کرمان
۵۶مطالعات مرحله اول و دوم بازسازی خطوط انتقال قنوات هورگن و حسین آباد و مخزن حسین آباد۱۳۸۴شرکت آب و فاضلاب کرمان
۵۷مطالعات تامین و انتقال آب شهرک سیدی و پادگان شهید بهشتی۱۳۸۴شرکت آب منطقه ای کرمان
۵۸مطالعات مرحله اول و دوم انتقال آب به قلعه گنج۱۳۸۵شرکت آب و فاضلاب کرمان
۵۹مطالعات حفاظت از تصفیه خانه فاضلاب کهنوج در برابر سیل۱۳۸۵شرکت آب و فاضلاب کرمان
۶۰مطالعات تعیین حریم بستر رودخانه های رود بزان تفت و قوام آباد صدوق۱۳۸۵شرکت آب منطقه ای یزد
۶۱خدمات طراحی مقطع کنترل ایستگاههای سرخوان و کناروییه۱۳۸۶شرکت آب منطقه ای کرمان
۶۲مطالعات مرحله اول و دوم و سوم شبکه جمع آوری فاضلاب دانشگاه آزاد۱۳۸۶دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
۶۳مطالعات مجتمع خانمکان و زشکها و زهکلوت رودبار۱۳۸۶شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان
۶۴مطالعات تامین آب مجتمع روستایی سیمک کوهپایه۱۳۸۷شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
۶۵مطالعات مرحله اول و دوم سدهای خاکی تیاب و کلچاک منوجان۱۳۸۷سازمان جهاد کشاورزی جیرفت و کهنوج
۶۶مطالعه و طراحی شبکه های توزیع آب و خطوط انتقال مجتمع های روستایی سطح استان (ترج)۱۳۸۷شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
۶۷مطالعات جامع مرحله اول و دوم طراحی شبکه آبرسانی فضای سبز شهر یزد۱۳۸۷سازمان پارکها و فضای سبز شهر یزد
۶۸مطالعات تامین آب و طراحی خطوط انتقال جمع آوری و شبکه توزیع آب شهرهای فین، فارغان و رویدر بندرعباس۱۳۸۸شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
۶۹مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی ارزوییه۱۳۸۸شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان
۷۰مطالعات تامین آب و انتقال به شهر اندوهجرد۱۳۸۸شرکت آب و فاضلاب کرمان
۷۱مطالعات مرحله اول و دوم تامین و انتقال آب به شهرهای کهنوج و اسلام آباد۱۳۸۸شرکت آب و فاضلاب کرمان
۷۲مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه اعظم از توابع شهرستان خاتم۱۳۸۸شرکت آب منطقه ای یزد
۷۳مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه های سرند و سردب نیاز از توابع شهرستان طبس۱۳۸۸شرکت آب منطقه ای یزد
۷۴مطالعات مرحله اول و دوم تامین و انتقال آب مجتمع صنعتی زرند۱۳۸۸شرکت فولاد زرند ایرانیان
۷۵مطالعات تامین آب ده علی کوهبنان۱۳۸۸شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
۷۶انجام خدمات طراحی مقطع کنترل دبی در محل ایستگاههای هیدرومتری سرمشک صفارود و سلطانی بافت۱۳۸۸شرکت آب منطقه ای کرمان
۷۷مطالعات مرحله اول و دوم شامل طراحی و نظارت بر اجرای خطوط انتقال و شبکه توزیع آب مجتمع های مسکونی و تجاری بنیاد علوی ماهان۱۳۸۸شرکت عمران علوی ماهان
۷۸مطالعات مرحله اول و دوم تامین آب رستم آباد بم۱۳۸۹شرکت آب و فاضلاب کرمان
۷۹مطالعات مرحله اول و دوم تامین آب مجتمع فولاد بردسیر۱۳۸۹شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
۸۰مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی به مجتمع مس کاتدی شهربابک۱۳۸۹شرکت هلدینگ خاورمیانه
۸۱مطالعات مرحله اول و دوم دفع آبهای سطحی محدوده پروژه جهان فولاد سیرجان۱۳۸۹شرکت ساختمانی کرمانیان
۸۲مطالعات طرح جداسازی آب شرب از فضای سبز و آبرسانی به پارکها و فضای سبز۱۳۹۰شهرداری زنگی آباد
۸۳مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی به شهر رویدر از کهورستان۱۳۹۰شرکت آب و فاضلاب بندرعباس
۸۴مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی به پارکها و فضای سبز شهر کرمان۱۳۹۱شهرداری کرمان
۸۵مطالعات طرح شبکه آبرسانی فضای سبز شهر شاهرود۱۳۹۱سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شاهرود
۸۶طراحی ۱۲ بند خاکی تامین آب مناطق جنوب کرمان۱۳۹۱سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان
۸۷مطالعات مرحله اول و دوم تامین و انتقال آب پروژه کک سازی راور۱۳۹۱شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
۸۸خدمات مشاوره ای مربوط به شبکه فاضلاب مجتمع باغ ویلایی متعلق شرکت تعاونی کارکنان باهنر کرمان۱۳۹۲شرکت تعاونی تولیدی خاص کارکنان دانشگاه شهید باهنر کرمان
۸۹مطالعات آب منطقه نمونه گردشگری بندر هنزا و تخت سرتشتک۱۳۹۲آرمان سازمان توسعه اندیش
۹۰خدمات مهندسی شبکه فاضلاب کرمان۱۳۹۳شرکت آب و فاضلاب کرمان
۹۱خدمات مهندسی طرح فاضلاب شهر کهنوج۱۳۹۳شرکت آب و فاضلاب کرمان
۹۲مطالعات مرحله اول و دوم خطوط جمع آوری و انتقال آب پلهای ابوذر و باقدرت شهر کرمان۱۳۹۳شرکت فرادید کرمان
۹۳مطالعات مرحله اول و دوم ارزیابی منابع شرب و همچنین طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب و شبکه آبرسانی شرب و فضای سبز پردیس دانشگاه۱۳۹۴دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۹۴مطالعات آبهای شور و لب شور سیرجان۱۳۹۴مهندس خواجویی
۹۵طراحی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب به شهرهای پاریز، هماشهر، بلورد و خواجوییه سیرجان۱۳۹۴شرکت آب و فاضلاب کرمان
۹۶انجام مطالعات مرحله دوم شبکه جمع آوری، انتقال و تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر جیرفت۱۳۹۵شرکت آب و فاضلاب کرمان
۹۷مطالعات مرحله اول و خط انتقال آب نمایشگاه جنوب شرق۱۳۹۵مجتمع نمایشگاهی جنوبشرق
۹۸مطالعات ارزیابی منابع آب معادن خمرود و پابدانا۱۳۹۵شرکت معیار صنعت خاورمیانه
۹۹مطالعات مرحله اول و دوم تأمین و خط انتقال شهرهای جوپار، محی آباد و ماهان۱۳۹۵شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
۱۰۰بازنگری فاضلاب شهر پاریز۱۳۹۵شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
۱۰۱مطالعات تأمین آب و انتقال به شهر صفائیه نوق۱۳۹۵شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
۱۰۲بازنگری مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال آب کهنوج۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
۱۰۳مطالعات تصفیه خانه فاضلاب ساردوئیه جیرفت۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
۱۰۴بروز رسانی شبکه و خطوط انتقال طرحهای نیمه تمام مجتمع های روستائی شهرستان فهرج۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
۱۰۵بروز رسانی شبکه و خطوط انتقال طرحهای نیمه تمام مجتمع های روستائی شهرستان ریگان۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
۱۰۶مطالعات بازنگری و نظارت بر اجرای  خط انتقال ۳۳ کیلومتر قطاربنه به سایت آبی گهرزمین۱۳۹۶شرکت سنگ آهن گهرزمین
۱۰۷تهیه و تنظیم اسناد مناقصه، توسعه و بازسازی شبکه های آب آشامیدنی مجتمع های روستائی ۲۳ شهرستان کرمان۱۳۹۷شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان (بهره برداری)
۱۰۸مطالعه و بررسی وضعیت چاه تأمین آب شرب روستای بنه سوخته۱۳۹۷شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
۱۰۹بازنگری مطالعات مرحله دوم طرح فاضلاب کهنوج و انجام خدمات نقشه برداری۱۳۹۷شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
۱۱۰مطالعات بازنگری تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان۱۳۹۷دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی رفسنجان
۱۱۱راهکارهای کاهش آرسنیک آب شرب شهرهای رودبار، رستم آباد، ریگان، ساردوئیه۱۳۹۷شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
۱۱۲طراحی و نظارت عالیه و کارگاهی بـر احـداث تصفیه خانه آب شرب رفسنجان۱۳۹۷شرکت ملی صنایع مس ایران
۱۱۳مطالعات طرح جامع فاضلاب مجتمع مس شهربابک۱۳۹۸شرکت ملی صنایع مس ایران
۱۱۴مطالعات امکان سنجی منابع آب شرب روستاهای سطح استان۱۳۹۸شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
۱۱۵انجام مطالعات موردی، طراحی و ترمیم در ریگ ماهانی کرمان۱۳۹۹منابع طبیعی  و آبخیزداری استان کرمان
۱۱۶مطالعات تأمین، انتقال و شبکه توزیع مجتمع های روستائی جرجافک، سربنان  و… شهرستان زرند، راور و کوهبنان۱۳۹۹شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
۱۱۷مطالعات تأمین، انتقال و شبکه توزیع مجتمع های روستائی سعدی رباط، امیر آباد و …شهرستان های کرمان ءبردسیرءارزوییهءبافت ء رابر و بم۱۳۹۹شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
۱۱۸مطالعات مرحله اول و دوم تأمین، انتقال و شبکه توزیع مجتمع های روستائی نوق رفسنجان۱۳۹۹شرکت آب و فاضلاب شهرستان رفسنجان
۱۱۹مطالعات مرحله اول و دوم تأمین، انتقال و شبکه توزیع مجتمع های روستائی شهرستان های رفسنجان وانار۱۳۹۹شرکت آب و فاضلاب شهرستان رفسنجان
۱۲۰انجام مطالعات مرحله اول طرح آبرسانی به شهرستان نظرآباد۱۴۰۰آب و فاضلاب استان البرز
۱۲۱مطالعات مرحله اول و دوم طراحی خط انتقال آب از محل چاه آب شرکت معدنی و صنعتی صبا نور به مخزن آب سایت معدن سرب و روی کوهبنان۱۴۰۰شرکت معدنی و صنعتی صبا نور