پروژه های مطالعاتی

۱مطالعات مرحله اول و دوم تامین و شبکه توزیع آب شرب راین ۲۵۸۸/۷۰۱۳۶۸/۱۲/۲۸آب منطقه ای کرمان
۲مطالعات مرحله دوم تامین آب و شبکه توزیع ماهان۲۵۲۸۶/۷۰۱۳۶۸/۱۲/۲۸آب منطقه ای کرمان
۳مطالعات مرحله دوم تامین آب و شبکه توزیع شهداد۲۵۲۸۷/۷۰۱۳۶۸/۱۲/۲۸آب منطقه ای کرمان
۴مطالعات مرحله اول تامین و شبکه توزیع آب شرب عنبرآباد ۱۶۳۴/۷۰۱۳۶۸/۸/۱۲آب منطقه ای کرمان
۵مرحله اول تغذیه مصنوعی ماهان – بم -سیرجان و…۱۳۹۷۱/۷۰۱۳۷۰/۰۵/۲۹آب منطقه ای کرمان
۶مطالعات مرحله اول تامین و شبکه توزیع آب شرب چترود۳۵۲۰۸/۷۰۱۳۷۰/۱۲/۲۰آب منطقه ای کرمان
۷مطالعات مرحله دوم شبکه توزیع آب شرب بردسیر۲۸۹۵۳/۷۰۱۳۷۰/۱۰/۲۳آب منطقه ای کرمان
۸مطالعه مرحله اول دو شبکه ای کردن آب زرند۲۹۰۹۲/۶۰۱۳۷۰/۱۰/۲۴آب منطقه ای کرمان
۹مطالعات مرحله اول دو شبکه ای کردن آب شرب و غیر شرب آب شرب سیرجان۲۷۴۸۵/۷۰۱۳۷۰/۱۱/۲۶آب منطقه ای کرمان
۱۰مطالعه تغذیه مصنوعی ماهان – بم – سیرجان -شهربابک و…۱۲۹۷۱۷/۷۱۳۷۰/۱۲/۲۰آب منطقه ای کرمان
۱۱مطالعات مرحله اول و دوم تأمین آب مشروب کرمان۳۶۲۱۲/۷۰۱۳۷۰/۱۲/۲۸آب منطقه ای کرمان
۱۲مطالعات مرحله اول شبکه توزیع آب شرب جوپار۷۳۹۸۱۳۷۱/۰۱/۱۷آب منطقه ای کرمان
۱۳مطالعات مرحله اول بند انحرافی و کانال کمسرخ شهربابک۳۲۲۲/۷۰۱۳۷۱/۱۰/۷آب منطقه ای کرمان
۱۴مطالعات مرحله اول بند انحرافی و کانال پاقلعه شهربابک۳۲۲۲۲/۷۰۱۳۷۱/۱۰/۰۷آب منطقه ای کرمان
۱۵خدمات مهندسی مرحله اول بند انحرافی دریجان بم۳۲۲۱۸/۷۰۱۳۷۱/۱۰/۰۷آب منطقه ای کرمان
۱۶مطالعات تأمین آب دراز مدت کرمان ازسرشاخه های هلیل و شور۷۵۵۰/۱۳۱۳۷۲/۰۳/۱۰آب منطقه ای کرمان
۱۷خدمات مهندسی  مطالعات مرحله اول و دوم وسوم شبکه جمع آوری فاضلاب رفسنجان  و…۳۱/۱۲۶۷۵۱۳۷۳/۹/۱۶شرکت آب و فاضلاب کرمان 
۱۸مطالعات هیدروکلیماتولوژی و هشدار دهنده سیل۳۳۶۹۶۱۳۷۴/۱۰/۲۴آب منطقه ای کرمان
۱۹خدمات مشاوره ای در تملک اراضی دشت جیرفت۲۲۴۴۸/۱۹۱۳۷۴/۰۷/۱۲آب منطقه ای کرمان
۲۰مطالعات مرحله دوم بند انحرافی دریجان بم۲۶۰۲۰/۱۹۱۳۷۴/۸/۲۲آب منطقه ای کرمان
۲۱مطالعات مرحله اول شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب شهر چترود ۱۱/۳۱/۱۱۴۴۹۱۳۷۵/۰۷/۱۸شرکت آب و فاضلاب کرمان 
۲۲مطالعات مرحله سوم نظارت عالیه و کارگاهی شبکه توزیع آب منطقه ویژه اقتصادی سیرجان ۱۴/۶۷۷۷۱۳۷۵/۰۸/۱۲شرکت آب و فاضلاب کرمان 
۲۳طرح تا مین آب دراز مدت کرمان الحاقیه موافقتنامه نظارت کارگاهی بر عملیات ژیو تکنیک و مقاومت مصالح پروژه سد صفا ۱۹/۲۶۴۹۴۱۳۷۵/۰۸/۰۵شرکت آب منطقه ای کرمان 
۲۴مشاوره مطالعات شناسایی سازنده های سخت در حوضه شهداد راور ۱۰۰/۴۷۵۸۱۳۷۵/۸/۶شرکت آب منطقه ای کرمان 
۲۵مطالعات مرحله اول تصفیه خانه شهر سیرجان ۱۱/۳۱/۱۱۴۴۹۱۳۷۵/۰۷/۱۸شرکت آب و فاضلاب کرمان 
۲۶مطالعات مرحله دوم آب شرب شهر عنبرآباد۴۱۶۸۶/۱۹۱۳۷۵/۱۲/۱۷آب منطقه ای کرمان
۲۷طرح تامین آب روستای سراسیاب ۳۱/۱۷۱۴۳۱۳۷۵/۱۰/۱۷شرکت آب و فاضلاب کرمان 
۲۸مطالعات مرحله اول و دوم تامین و انتقال آب به شهر کرمان از ۱۶ حلقه چاه قریه العرب۱۷۱۳/۱۹۱۳۷۶/۰۵/۲۸آب منطقه ای کرمان
۲۹ترجمه گزارشات طرح تأمین آب دراز مدت شهر کرمان۸۲۷۶/۱۹۱۳۷۸/۰۳/۱۱آب منطقه ای کرمان
۳۰آماربرداری چاههای جنوبی کرمان۲۴۸۳۶/۱۹۱۳۷۸/۰۷/۲۷آب منطقه ای کرمان
۳۱مطالعات مرحله اول و دوم و سوم شبکه جمع آوری فاضلاب و دفع آبهای سطحی کهنوج ۱۱/۳۲/۲۷۹۰۶۱۳۷۸/۱۱/۲۷شرکت آب و فاضلاب کرمان 
۳۲مطالعات مرحله اول و دوم تصفیه خانه آب کوهبنان ۳۰۴۵۳۱۳۷۸/۱۲/۲۳شرکت آب و فاضلاب کرمان 
۳۳ترجمه گزارشات طرح تأمین آب دراز مدت شهر کرمان۱۹/۸۲۷۶۱۳۷۸/۳/۱۱شرکت آب منطقه ای کرمان 
۳۴تهیه شناسنامه چاههای محفوره در دشتهای جنوبی استان کرمان ۱۹/۲۴۸۳۶۱۳۷۸/۰۷/۲۷شرکت آب منطقه ای کرمان 
۳۵اندازه گیری سطح آب چاههای مشاهده ای کهنوج۱۱۹۸۱/۱۹۱۳۷۹/۰۴/۰۵آب منطقه ای کرمان
۳۶آمار برداری از چاههای مشاهده ای در دشتهای جازموریان و کهنوج ۱۱۹۸۱/۱۹۱۳۷۹/۰۴/۰۵آب منطقه ای کرمان
۳۷اندازه گیری سطح آب چاههای مشاهده ای بافت۱۷۱۷۸/۱۹۱۳۷۹/۵/۱۵آب منطقه ای کرمان
۳۸خدمات طراحی مرحله دوم خط انتقال آب اندوهجرد۲۱۵۴۹/۱۹۱۳۷۹/۶/۱۵آب منطقه ای کرمان
۳۹مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی به هجین، آسیاب استاد و بردسیر۲۵۱۰۴/۱۹۱۳۷۹/۷/۱۱آب منطقه ای کرمان
۴۰مطالعات مرحله اول و دوم سیستم انتقال آب بافت به شهر های رابر و بزنجان ۱۱/۳۲/۲۴۸۳۲۱۳۷۹/۱۰/۵شرکت آب و فاضلاب کرمان 
۴۱مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال بافت – رابر۲۴۸۳۲/۳۲/۱۱۱۳۷۹/۱۰/۰۹آب و فاضلاب استان
۴۲ایجاد بانک اطلاعاتی جهت منابع آب کرمان۴۲۵۰۰/۱۹۱۳۷۹/۱۱/۱۹آب منطقه ای کرمان
۴۳مطالعات مرحله اول و دوم پروژه کانال آبرسانی به روستای توابع شهدادو بافت ۱۹/۴۶۶۴۹۱۳۷۹/۱۲/۲۰شرکت آب منطقه ای کرمان 
۴۴نظارت عالیه و کارگاهی خط انتقال آب رودخانه اندوهجرد۴۷۲۷۳/۱۹۱۳۷۹/۱۲/۲۷آب منطقه ای کرمان
۴۵سیمای طرح تأمین آب دراز مدت کرمان۱۱۵۵/۱۹۱۳۸۰/۰۱/۰۶آب منطقه ای کرمان
۴۶مطالعات تأمین آب شهر کوهبنان۲۴۵۲۶/۳۲/۱۱۱۳۸۰/۱۰/۱۲آب و فاضلاب استان
۴۷بهنگام نمودن گزارش هواشناسی طرح تأمین آب دراز مدت کرمان۳۶۵۳/۱۹۱۳۸۰/۰۲/۰۲آب منطقه ای کرمان
۴۸طراحی سد خاکی معدن چهارگنبدص/۴۴۴۱۳۸۰/۵/۲۷شرکت معادن مس چهارگنبد
۴۹مطالعه پساب کارخانه مس چهارگنبدص/۴۵۹۱۳۸۰/۶/۳شرکت معادن مس چهارگنبد
۵۰محاسبه بیلان آبهای دشتهای زرند – سیریز – طغرالجرد۳۶۴۳۲/۱۹۱۳۸۰/۹/۱۸آب منطقه ای کرمان
۵۱مطالعات تأمین آب شهر دهج از توابع شهربابک۲۴۵۲۷/۳۲/۱۱۱۳۸۰/۱۰/۱۲آب و فاضلاب استان
۵۲اندازه گیری سطح آب چاههای مشاهده ای بافت ارزوییه و دشتاب ۲۲۹۲۸/۱۹۱۳۸۰/۶/۱۴آب منطقه ای کرمان
۵۳اندازه گیری سطح آب چاههای مشاهده ای جازموریان کهنوج۲۱۶۸۱/۱۹۱۳۸۰/۶/۴آب منطقه ای کرمان
۵۴مطالعات مرحله اول و دوم مهمانشهر بردسیر۴۳۷۶۱۳۸۰/۱۰/۲۴استانداری کرمان
۵۵طراحی فضای سبز سد تنگوئیه سیرجان۴۲۸۵۸/۱۹۱۳۸۱/۱۰/۸آب منطقه ای کرمان
۵۶قرارداد ترجمه متون طرح تأمین آب دراز مدت کرمان۱۳/۷۵۵۰۱۳۸۱/۳/۱۰آب منطقه ای کرمان
۵۷مطالعات توجیه فنی اقتصادی و اجتماعی زیست محیطی فاضلاب کهنوج ۱۱/۳۲/۱۰۴۶۱۳۸۱/۰۴/۳۰شرکت آب و فاضلاب کرمان 
۵۸مطالعه و آماربرداری دشت سیرجان۲۱۰۰۶/۱۹۱۳۸۱/۵/۲۸آب منطقه ای کرمان
۵۹مطالعه تأمین آب شهر ساردوئیه جیرفت۱۲۹۰۲/۳۲۱۳۸۱/۵/۲۸آب و فاضلاب کرمان
۶۰مطالعه تأمین آب شهر جبالبارز جیرفت۱۲۹۰۱/۳۲۱۳۸۱/۵/۲۸آب و فاضلاب استان
۶۱مطالعات تأمین و انتقال آب نیروگاه کرمان یکل ترکیبی باغین ۳۷/۱/۲۳۱/۸۱۱۳۸۱/۸/۱۵سازمان توسعه برق ایران
۶۲اندازه گیری سطح آب ۱۱۶ حلقه چاه پیزومتر و اکتشافی و نمونه گیری از ۳۲منبع بافت۱۹/۳۳۱۶۶۱۳۸۱/۸/۶شرکت آب منطقه ای کرمان 
۶۳اندازه گیری سطح آب ۱۱۶ حلقه چاه پیزومتر و اکتشافی و نمونه گیری از ۳۷ منبع کهنوج  ۱۹/۳۳۲۳۷۱۳۸۱/۸/۶شرکت آب منطقه ای کرمان 
۶۴مطالعات جمع آوری آبهای سطحی شهر کهنوج ۱۴۵۲۹۱۳۸۱/۱۱/۲۷شهرداری کهنوج 
۶۵مطالعه مرحله اول و دوم خطوط جمع آوری چاهها و انتقال آب چترود به زرند۵۲۱۱۲/۱۹۱۳۸۱/۱۱/۲۷آب و فاضلاب کرمان
۶۶مطالعات کمی و کیفی آبهای زیرزمینی دشت کرمان ماهان جهت تامین و انتقال آب شهرهای شمالی کرمان۳۱۵۸۰/۳۲۱۳۸۱/۱۲/۲۸آب و فاضلاب استان
۶۷مطالعات مرحله دوم فاضلاب کهنوج ۳۲/۳۱۵۸۱۱۳۸۱/۱۲/۲۸شرکت آب و فاضلاب کرمان 
۶۸ترجمه گزارشات طرح تأمین آب دراز مدت شهر کرمان۷۵۵۰/۱۳۱۳۸۱/۳/۱۰شرکت آب منطقه ای کرمان 
۶۹مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال به مرکز علوم پیشرفته ماهان۵۰۷۱۳۸۱/۰۳/۰۷مرکز علوم پیشرفته ماهان
۷۰تهیه اطلس منابع آب حوزه کویر درانجیر – ساغند۳۷۰۸/۱۹۱۳۸۲/۰۱/۳۰آب منطقه ای کرمان
۷۱اندازه گیری سطح آب چاههای مشاهده ای و پیزومتر  نمونه برداری از منابع آبی دشتهای بافت ۱۹/۱۵۸۴۸۱۳۸۲/۵/۲۲شرکت آب منطقه ای کرمان 
۷۲اندازه گیری سطح آب چاههای مشاهده ای و پیزومتر  نمونه برداری از منابع آبی دشتها ی سیرجان  ۱۹/۵۸۴۵۱۳۸۲/۰۵/۲۲شرکت آب منطقه ای کرمان 
۷۳اندازه گیری سطح آب چاههای مشاهده ای و پیزومتر  نمونه برداری از منابع آبی دشتهای  کهنوج ۱۹/۱۵۸۱۳۱۳۸۲/۰۵/۲۲شرکت آب منطقه ای کرمان 
۷۴توجیه فنی اقتصادی اجتماعی زیست محیطی طرح فاضلاب شهر کرمان ۳۲/۱۵۹۵۱۱۳۸۲/۶/۵شرکت آب و فاضلاب کرمان 
۷۵مطالعات تامین آب دهج از توابع شهر بابک ۱۱/۳۲/۲۴۵۲۷۱۳۸۲/۱۰/۱۲شرکت آب و فاضلاب کرمان 
۷۶مطالعات زهکشی مسیر خط انتقال آب شهر یزد۵۱/۵/۴۶۳۴۱۳۸۲/۱۰/۰۲آب منطقه ای یزد
۷۷مطالعات مرحله اول تأمین و انتقال آب انار وحسین آباد انار۳۴۴۲۴/۳۲۱۳۸۲/۱۲/۱۳آب و فاضلاب استان
۷۸آمار برداری  منابع دشتهای تابعه امور بافت و شهر بابک ۱۹/۲۷۸۳۳۱۳۸۲/۹/۲۲شرکت آب منطقه ای کرمان 
۷۹مطالعات ارزیابی منابع آب گل گهر سیرجان۱۴۶۹۱۳۸۲/۰۵/۰۸سنگ آهن گل گهر
۸۰مطالعات و بازنگری شبکه توزیع آب کرمان۳۵۵۶۵/۳۲۱۳۸۲/۱۲/۲۱آب و فاضلاب استان
۸۱مطالعه تأمین آب منطقه اقتصادی جازموریان۲۱۷/۸۳۱۳۸۳/۰۳/۰۶سازمان عمران جازموریان
۸۲مطالعات مرحله اول تأمین و شبکه توزیع آب کیانشهر زرند۲۶۲۳۲/۳۲۱۳۸۳/۰۸/۲۵آب و فاضلاب استان
۸۳مطالعات تأمین آب کشکوئیه رفسنجان۲۹۳۷۹/۳۲۱۳۸۳/۰۹/۲۳آب و فاضلاب استان
۸۴مطالعات مرحله دوم خطوط انتقال شهرهای شمالی۱۲۶۱۸/۳۲۱۳۸۳/۰۴/۲۴آب و فاضلاب استان
۸۵آمار برداری  از منابع دشتهای جیرفت اسفندقه فاریاب شرقی و سر آب هلیل۱۹/۱۸۳۱۱۳۸۳/۵/۱۰شرکت آب منطقه ای کرمان 
۸۶آمار برداری از منابع آب دشت رودبار ۱۹/۱۸۶۲۹۱۳۸۳/۵/۱۰شرکت آب منطقه ای کرمان 
۸۷مطالعات بازنگری مرحله اول  و مطالعات مرحله دوم جمع آوری خطوط اب شرب رفسنجان ۱۹/۱۴۶۳۸۱۳۸۴/۶/۰۹شرکت آب منطقه ای کرمان 
۸۸مطالعات مرحله اول بازنگری شبکه توزیع کهنوج۵۷۹۷/۳۲۱۳۸۳/۳/۳آب و فاضلاب استان
۸۹تشریفات قانونی تملک اراضی شهر های شمالی ۱۱/۳۲/۲۶۳۰۴۱۳۸۳/۸/۲۵شرکت آب منطقه ای کرمان 
۹۰طراحی خط انتقال و شبکه توزیع آب مجتمع اقتصادی جازموریان ۱/۴۶۵۴۰۱۳۸۳/۱۲/۲۷استانداری کرمان
۹۱مطالعات مرحله اول و دوم انتقال آب از دشت حسین آباد به کرمان۱۲۹۸۱/۳۲۱۳۸۴/۰۴/۲۳آب و فاضلاب استان
۹۲مطالعات تامین و انتقال آب شهرک سیدی و پادگان شهید بهشتی۵۸۶۵/۱۹۱۳۸۴/۸/۳آب منطقه ای کرمان
۹۳مطالعات مرحله اول آب مشروب رفسنجان۱۴۶۳۸/۱۹۱۳۸۴/۶/۹آب منطقه ای کرمان
۹۴مطالعات مرحله اول و دوم انتقال آب به قلعه گنج۱۱۱۰۵/۳۲/۱۱۱۳۸۵/۰۳/۲۴آب و فاضلاب استان
۹۵مطالعات حفاظت از تصفیه خانه فاضلاب کهنوج در برابر سیل ۳۴۸۴۱/۳۲/۱۱۱۳۸۵/۰۹/۱۶آب و فاضلاب استان
۹۶مطالعات تعیین حریم رودخانه های رودبزان وقوام آباد یزد۲۴/۱/۱۱۰۸۳۱۳۸۵/۱۰/۱۷آب منطقه ای یزد
۹۷خدمات طراحی مقطع کنترل ایستگاههای سرخوان و کناروئیه۸۴۰۵/۱۹۱۳۸۶/۰۴/۱۷آب منطقه ای کرمان
۹۸مطالعات مرحله اول و دوم و سوم شبکه جمع آوری فاضلاب دانشگاه آزاد ۷-۲۵-۷-۲۲-۲۲۰۶۶۱۳۸۶/۰۴/۱۷دانشگاه آزاد اسلامی 
۹۹مطالعات تأمین آب شهر رستم آباد بم۲۹۴۹۶/۳۲/۱۱۱۳۸۶/۸/۳آب و فاضلاب استان
۱۰۰مطالعات مجتمع خانمکان و زشکها و زهکوت رودبار م/۹۱۶۲۱۳۸۶/۱۰/۲۶شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان 
۱۰۱مطالعات تامین آب مجتمع روستایی سیک کوهپایه ۱۱۱۲/م۱۳۸۷/۴/۱۶شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان 
۱۰۲مطالعات مرحله اول و دوم بسترسازی رودخانه های کهنوج و کوهپایه۱۹/۸۷آب منطقه ای کرمان
۱۰۳مطالعات مرحله اول و دوم سدهای خاکی تیاب کلچاک منوجان۱۵۱۷۱۳۸۷/۰۴/۳۱جهاد کشاورزی جیرفت و کهنوج
۱۰۴مطالعات و طراحی شبکه توزیع آب و خطوط انتقال مجتمع های روستایی سطح استان ۱۱۷۸۴/م۱۳۸۷/۷/۱۵شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان 
۱۰۵مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی به فضاهای سبز شهر یزد۱۱۶۰۹۱۳۸۷/۱۱/۲۰سازمان پارکهای شهر یزد
۱۰۶مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی به شهرهای فین، فارغان بندرعباس۱۶/۱۶۸۵۱۳۸۸/۰۱/۲۷آب و فاضلاب هرمزگان
۱۰۷مطالعات مرحله اول و دوم تأمین آب اندوهجردص/۳۳۶/۸۸۱۳۸۸/۰۱/۲۳آب و فاضلاب استان
۱۰۸مطالعات تامین آب ده علی کوهبنان۱۲۵۱۳/م۱۳۸۸/۱۲/۱۵آب و فاضلاب روستایی
۱۰۹مطالعات تامین آب مجتمع کک سازی و گندله سازی زرند۸۳۸۱۳۸۸/۰۸/۱۸شرکت ایرانیان
۱۱۰مطالعات مرحله اول و دوم و سوم خط انتقال و مخازن هفت باغ علوی۳۳۵۴۵/۳۳/۸۸۱۱۳۸۸/۰۹/۳۰شرکت علوی ماهان
۱۱۱مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی به روستاهای ارزوئیه بافت۳۱۵۸/۲۳۴/۸۸۱۳۸۸/۱۰/۰۱آب و فاضلاب روستایی
۱۱۲آماربرداری از منابع آب کویر درانجیر۱۱/۸۸۱۳۸۸/۰۴/۲۳آب منطقه ای کرمان
۱۱۳مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه های اعظم از توابع شهرستان خاتم ۱۱۹۱۶/۱/۱۱۱۳۸۸/۰۴/۲۵شرکت آب منطقه ای یزد 
۱۱۴مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه های سرند و سر درب نیاز از توابع شهرستان طبس ۱۱۹۱۴/۱/۱۱۱۳۸۸/۴/۲۵شرکت آب منطقه ای یزد 
۱۱۵انجام خدمات آمار برداری از منابع و مصارف ابهای سطحی و زیر زمینی در انجیر و بندر عباس۲۰۳/۵۹۴۴۱۳۸۸/۳/۲۳شرکت آب منطقه ای کرمان 
۱۱۶مطالعات مرحله اول و دوم تأمین آب شهر کهنوج و اسلام آبادص/۸۸۲۶۹۴۱۳۸۸/۰۳/۲۴آب و فاضلاب استان
۱۱۷مطالعات مرحله اول و دوم و نظارت بر اجرای طرح آبرسانی هفت باغ علوی۳۳۵۴۵/۸۸۱۱۳۸۸/۰۹/۳۰شرکت عمران علوی
۱۱۸مطالعات مرحله اول و دوم تامین و انتقال آب مجتمع صنعتی زرند ۸۸-۷۳۴۱۳۸۸/۱۰/۱۷شرکت فولاد زرند ایرانیان
۱۱۹مطالعات تامین آب ده علی کوهبنان۱۲۵۱۲/م۱۳۸۸/۱۰/۷شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان 
۱۲۰مطالعات تامین آب فولاد زرند ایرانیان۱۸۲۴/۳/۸۹۱۳۸۹/۰۳/۲۵شرکت فولاد زرند ایرانیان
۱۲۱مطالعات تامین آب مس کانی مس شهربابکم/۲۱۷/۸۹۱۳۸۹/۰۳/۲۶شرکت بابک مس
۱۲۲مطالعات مرحله اول و دوم تامین آب مجتمع فولاد بردسیر۸۹/س/۱۸۲۱۳۸۹/۳/۲۵شرکت فولاد سیرجان ایرانیان 
۱۲۳مطالعات مرحله اول و دوم ابهای سطحی  محدوده پروژه جهان فولاد سیرجان ۲۱-۸۹-۴۰۳۵۱۳۸۹/۱۱/۲۳شرکت ساختمانی کرمانیان 
۱۲۴طراحی ۱۶ بند خاکی جنوب استان کرمان۶۴۸۰۶۱۳۸۹/۱۲/۲۵جهاد کشاورزی جنوب
۱۲۵مطالعات آبرسانی به شهر رویدر از کهورستان بندرعباس و نظارت بر اجرای کار۱۶/۱۸۹۷۴۱۳۹۰/۰۵/۲۶سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان
۱۲۶مطالعات آبرسانی به شهر رویدر از کهورستان بندرعباس۱۶/۱۸۹۷۴۱۳۹۰/۰۵/۲۶آب و فاضلاب بندرعباس
۱۲۷مطالعات طرح جداسازی آب شرب از فضای سبز و آب رسانی به پارکها ۴۷۹۷/ش۱۳۹۰/۱۱/۲۰شهر داری زنگی آباد 
۱۲۸مطالعات طرح شبکه ابرسانی فضای سبز شاهرود ۴۶۰۳۱۳۹۱/۱۰/۲۰سازمان پارکها و فضای سبز شاهرود 
۱۲۹مطالعات تأمین آب پروژه کک سازی راور۳۱۱۶/۱۰۷/۹۱/ص۱۳۹۱/۰۶/۲۵شرکت کاوند نهان زمین
۱۳۰طراحی ۱۲ بند خاکی جنوب استان کرمان۱۳۴۶۸۱۳۹۱/۰۸/۲۰جهاد کشاورزی جنوب
۱۳۱مطالعات آبرسانی به فضای سبز شهر شاهرود۴۵۲۴۱۳۹۱/۱۰/۱۶شهرداری شاهرود
۱۳۲مطالعات تأمین آب کانون عشایر سیرچ۴۶۵/۱۲/۲۰/۲۰۷۱۳۹۱/۰۲/۰۷امور عشایر کرمان
۱۳۳مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی به پارکها و فضای سبز ۵۲۱۴۴۱۳۹۱/۷/۱۰شهرداری کرمان 
۱۳۴مطالعات آبـــرســانـی بــه منطقــه گــردشگــــری بندر هنزا۲۰۶/۹۲۱۳۹۲/۰۲/۱۹آرمان سازمان توسعه اندیش
۱۳۵نظارت بر بخشی از فاضلاب شهر کرمان۹۴/۹۳/ص۱۳۹۳/۰۱/۱۷آب و فاضلاب کرمان
۱۳۶مطالعات تـــأمیــــن آب پـــروژه هـــای فــولاد هلدینگG.V.IMBD 999۱۳۹۳/۱۰/۲۷شرکت معیار صنعت
۱۳۷مطالعات ارزیابی منابع آب سطحی و زیر زمینی دشتهای کرمان زرند بردسیر شهر بابک ۴۳۵۴-۹۳۱۳۹۳/۱۰/۲۷شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه 
۱۳۸مطالعات مرحله اول و دوم خطوط جمع آوری و انتقال آب پلهای ابوذر و با قدرت ۱۰۷۲/ف۱۳۹۳/۱۱/۲۹شرکت فرادید کرمان 
۱۳۹مطالعات ارزیابی منابع آب شهر کرمان۹۵۳۵/۹۳/ص۱۳۹۳/۱۱/۰۴آب و فاضلاب کرمان
۱۴۰خدمات مهندسی امکان یابی تامین آب شرب شهر کرمان از نظر کمی و کیفی برای استحصال  و تصفیه ۹۵۵۶/۹۳/ص۱۳۹۳/۱۲/۱۴شرکت آب و فاضلاب کرمان 
۱۴۱مطالعات مرحله اول و دوم ارزیابی منابع شرب و همچنین طراحی فاضلاب پردیس دانشگاه ۱۴۲۴۶/۳۰/۱۰/۹۴۱۳۹۴/۴/۲ 
۱۴۲مطالعات آبهای شور و لب شور سیرجان ۱۰۱۲۱۳۹۴/۱۰/۰۹ 
۱۴۳انجام مطالعات مرحله دوم شبکه جمع آوری ،انتقال و تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر جیرفت ۱۲۳۲/۹۵/ص۱۳۹۵/۰۲/۲۸شرکت آب و فاضلاب کرمان 
۱۴۴مطالعات مرحله اول و خط انتقال آب نمایشگاه جنوب شرق ۹/۲۷۱۱۳۹۵/۶/۱مجتمع نمایشگاهی جنوبشرق 
۱۴۵مطالعات ارزیابی  منابع آب معادن خمرود و پابدانا g701-m-bd-999۱۳۹۵/۶/۱۵شرکت معیار صنعت خاورمیانه 
۱۴۶خدمات مدیریت مشارکتی تشکیل انجمن آب ۹۵/۳۲۱۳۹۵/۰۸/۲۶آب منطقه ای کرمان
۱۴۷مطالعات مرحله اول و دوم تامین و خط انتقال شهر های جوپار محی آباد ماهان ۹۵/۸۵۴۳/ص۱۳۹۵/۰۷/۰۶شرکت آب و فاضلاب کرمان 
۱۴۸بازنگری فاضلاب شهر پاریز ص/۹۵/۸۵۴۳۱۳۹۵/۱۰/۲۰شرکت آب و فاضلاب استان کرمان 
۱۴۹مطالعات تامین آب و انتقال به شهر صفاییه نوق ۹۵۹۲۸۵/ص۱۳۹۵/۱۱/۱۳شرکت آب و فاضلاب استان کرمان 
۱۵۰تهیه  اسناد مناقصه پکیج تصفیه اب روستایی کوهپایه ص/۹۵/۲۳۰/۴۹۶۷۱۳۹۵/۱۱/۲۴شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان 
۱۵۱ارزیابی منابع آب سطحی و زیر سطی شهداد۱۰۳۱۱۳۹۵/۱۲/۱۶شرکت عمران مهر شهداد
۱۵۲تهیه اسناد مناقصه خرید پکیج تصفیه فاضلاب روستای سیرچ ۹۶/۲۳۰/۱۰۱۱۳۹۶/۱/۱۹شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان 
۱۵۳ثبت اطلاعات طرحهای عمرانی ۹۶/۲۳۰/۸۳۰۱۳۹۶/۵/۳۰شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان 
۱۵۴رسیدگی به پیمانهای حوزه معاونت مهندسی و توسعه آب و فاضلاب ص/۹۶/۵۳۳۹۱۳۹۶/۶/۲۸شرکت آب و فاضلاب کرمان 
۱۵۵بازنگری مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال آب کهنوج ص/۹۶/۶۴۰۶۱۳۹۶/۸/۱شرکت آب و فاضلاب کرمان 
۱۵۶مطالعات تصفیه خانه فاضلاب ساردوییه جیرفت ۹۶/۸۰۵۴۱۳۹۶/۹/۲۵شرکت آب و فاضلاب کرمان 
۱۵۷مطالعات بازنگریو نظارت  بر بجرای خط انتقال ۳۳ کیلومتر قطار بنه به سایت آبی کهر زمین ۳/۱۰۰/۸۰۱۱۳۹۶/۱۱/۱۲شرکت سنگ آهن کهر زمین 
۱۵۸مطالعات و بررسی وضعیت چاه تامین آب شرب روستای بنه سوخته م/ن/۱۰۶۴۱۳۹۷/۳/۱۳شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان 
۱۵۹مطالعات و طراحی و بازنگری شبکه فاضلاب بیمارستان علی ابن ابی طالب د/۷/۹۷۴۱۳۹۷/۴/۹بیمارستان علی ابن ابی طالب 
۱۶۰راهکار های کاهش آرسنیک آب شرب شهر های رئدبار رستم آباد ریگان ساردوییه ص/۹۷/۴۱۹۴۱۳۹۷/۵/۱۴شرکت آب و فاضلاب کرمان 
۱۶۱مطالعات امکان سنجی منابع آب شرب روستاهای سطح استان ص/۹۸/۲۳۰/۲۰۲۳۱۳۹۸/۰۶/۰۳شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان 
۱۶۲ثبت اطلاعات سامانه ستاد۹۸/۲۳۰/۲۲۷۰۱۳۹۸/۰۶/۲۳شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان