پروژه های نظارتی

پروژه‌های نظارتی
ردیفموضوع قراردادسال قراردادکارفرما
۱نظارت بر عملیات آبرسانی دراز مدت رفسنجان۱۳۷۰شرکت آب منطقه ای کرمان
۲نظارت بر حفاری اکتشافی راین۱۳۷۰شرکت آب منطقه ای کرمان
۳نظارت بر حفاری ۷ حلقه چاه اکتشافی سیرجان۱۳۷۰شرکت آب منطقه ای کرمان
۴خدمات مهندسی مرحله اول بند انحرافی دریجان بم۱۳۷۱شرکت آب منط‌قه‌ای کرمان
۵ظارت عالیه و کارگاهی عملیات اجرایی مخازن و ساختمانهای جنبی جیرفت۱۳۷۲شرکت آب منط‌قه‌ای کرمان
۶نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی سد انحرافی و مخزن ذخیره جیرفت۱۳۷۲شرکت آب منط‌قه‌ای کرمان
۷مطالعات مرحله سوم نظارت عالیه و کارگاهی شبکه توزیع آب منطقه ویژه اقتصادی سیرجان۱۳۷۵سازمان عمران کرمان
۸طرح تامین آب دراز مدت کرمان الحاقیه موافقتنامه نظارت کارگاهی بر عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح پروژه سد صفا۱۳۷۵شرکت آب منطقه ای کرمان
۹نظارت کارگاهی بر عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح خروجی تونل صفا-بهرامجرد۱۳۷۶شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۰نظارت کارگاهی بر عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح پروژه مخازن آب دراز مدت کرمان۱۳۷۶شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۱نظارت بر ژئوتکنیک مسیر تونل صفا-بهرامجرد۱۳۷۷شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۲نظارت بر عملیات ژئوتکنیک محل سرمشک۱۳۷۷شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۳تامین آب میانمدت کرمان۱۳۷۸شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۴نظارت عالیه و کارگاهی خط انتقال آب رودخانه اندوهجرد۱۳۷۹شرکت آب منط‌قه‌ای کرمان
۱۵خدمات مهندسی به هنگام نمودن گزارش هواشناسی و هیدرولوژی مرحله توجیهی طرح تامین آب بلند مدت کرمان۱۳۸۰شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۶نظارت کارگاهی خط انتقال آب بافت_رابر۱۳۸۱شرکت آب و فاضلاب کرمان
۱۷نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی خط انتقال آب مهمانشهر بردسیر۱۳۸۲دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی
۱۸نظارت عالیه و کارگاهی فاضلاب کهنوج۱۳۸۲شرکت آب و فاضلاب کرمان
۱۹خدمات مهندسی مرحله سوم پروژه بند انحرافی و کانال آبیاری دریجان بم۱۳۸۲شرکت آب منطقه ای کرمان
۲۰خدمات مهندسی نظارت بر اجرای خط انتقال چترود_زرند۱۳۸۳شرکت آب منطقه ای کرمان
۲۱نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی پروژه خط انتقال آب به مجتمع اقتصادی جازموریان۱۳۸۴استانداری کرمان
۲۲نظارت بر اجرای پروژه شهرهای شمالی شهر کرمان۱۳۸۴شرکت آب و فاضلاب کرمان
۲۳نظارت عالیه و کارگاهی پروژه شبکه جمع آوری خط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب کهنوج۱۳۸۵شرکت آب و فاضلاب کرمان
۲۴خدمات مهندسی مرحله سوم حفاری چاههای ستاد مقابله با بحران خشکسالی استان کرمان۱۳۸۷شرکت آب منطقه ای کرمان
۲۵خدمات مهندسی مراحل اول و دوم ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های کهنوج و کوهپایه کرمان۱۳۸۷شرکت آب منطقه ای کرمان
۲۶نظارت بر عملیات اجرایی احداث خطوط جمع آوری دو حلقه چاه آب مشروب رفسنجان۱۳۸۸شرکت آب منطقه ای کرمان
۲۷خدمات مهندسی بر خطوط جمع آوری انتقال و شبکه توزیع و اجرای مخازن آب شهرهای فین،فارغان و رویدر بندر عباس۱۳۸۸شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
۲۸انجام خدمات مهندسی اندازه گیری سطح آب چاههای مشاهده ای و آبدهی منابع آب انتخابی در سطح استان کرمان۱۳۸۹شرکت آب منطقه ای کرمان
۲۹نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های آب و خاک حوزه سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان۱۳۸۹سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان
۳۰نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های آب و خاک حوزه سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان۱۳۹۰سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان
۳۱نظارت بر اجرای مسیر خط انتقال آب کشاورزی و ساخت بندههای تامین آب منطقه جنوب کرمان۱۳۹۰سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان
۳۲خدمات مرحله سوم(نظارت عالیه و کارگاهی) بر طرح و ساخت پروژه های خط انتقال آب از سد تنگوییه۱۳۹۱شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
۳۳خدمات نظارت عالیه و کارگاهی طرح فاضلاب شهر کهنوج۱۳۹۲شرکت آب و فاضلاب کرمان
۳۴خدمات مهندسی شبکه فاضلاب کرمان۱۳۹۳شرکت آب و فاضلاب کرمان
۳۵خدمات مهندسی طرح فاضلاب شهر کهنوج۱۳۹۳شرکت آب و فاضلاب کرمان
۳۶نظارت عالیه و کارگاهی طرح فاضلاب شهر کهنوج۱۳۹۴شرکت آب و فاضلاب کرمان
۳۷نظارت عالیه و کارگاهی کهنوج میان دوره چهار ماهه۱۳۹۴شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
۳۸خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی طرح فاضلاب شهر کهنوج۱۳۹۵شرکت آب و فاضلاب کرمان
۳۹نظارت عالیه و کارگاهی کهنوج طرح فاضلاب کهنوج۱۳۹۵شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
۴۰نظارت مسکن مهر جیرفت۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
۴۱نظارت بر اجرای فاضلاب سیرچ۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
۴۲بروز رسانی شبکه و خطوط انتقال طرحهای نیمه تمام مجتمع های روستائی شهرستان فهرج۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
۴۳بروز رسانی شبکه شبکه و خطوط انتقال طرحهای نیمه تمام مجتمع های روستائی شهرستان ریگان۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
۴۴نظارت بر اجرای فاضلاب سیرچ۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
۴۵نظارت بر آبرسانی به مجتمع های روستائی فهرج و ریگان۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
۴۶رسیدگی به پیمانهای حوزه معاونت توسعه آب و فاضلاب۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
۴۷نظارت عالیه بر اجرای کار مخازن بتنی و خط انتقال آب مجتمع نمایشگاهی جنوبشرق۱۳۹۷شرکت نمایشگاههای بین المللی جنوبشرق
۴۸طراحی و نظارت عالیه و کارگاهی بـر احـداث تصفیه خانه آب شرب رفسنجان۱۳۹۷شرکت ملی صنایع مس ایران
۴۹نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای فاضلاب سیرچ۱۳۹۷شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
۵۰نظارت بر اجرای پروژ ه های آب مجتمع های روستائی شهرستانهای فهرج و ریگان۱۳۹۸شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
۵۱نظارت بر عملیات اجرای پروژه آبخیزداری گوجهر راور۱۳۹۸آبخیزداری استان کرمان
۵۲نظارت حوضه های آبخیز داری سر بنان زرند و بیدان خواجه کوهبنان۱۳۹۸اداره کل منابع طبیعی استان کرمان
۵۳نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب پاریز۱۳۹۹شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
۵۴نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای خطوط جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر جیرفت۱۳۹۹شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
۵۵نظارت بر اجرای عملیات آبخیزداری گوراب های ماهان۱۳۹۹منابع طبیعی  و آبخیزداری استان کرمان

رسیدگی به پیمان
ردیفموضوع قراردادتاریخ قراردادکارفرما
۱خدمات رسیدگی به پیمانهای حوزه معاونت مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان کرمان۱۳۹۴شرکت آب و فاضلاب کرمان
۲رسیدگی به پیمانهای حوزه معاونت مهندسی و توسعه آب و فاضلاب استان کرمان۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
۳خدمات مهندسی رسیدگی به پیمانهای حوزه معاونت مهندسی و توسعه آب و فاضلاب استان کرمان۱۳۹۸شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
۴خدمات مهندسی رسیدگی به پیمان های حوزه  معاونت بهره برداری۱۴۰۰آب و فاضلاب استان کرمان
۵خدمات مهندسی رسیدگی به پیمان های حوزه  معاونت توسعه آب۱۴۰۰آب و فاضلاب استان کرمان