پروژه های نظارتی

۱نظارت بر عملیات آبرسانی درازمدت رفسنجان۹۷۵۵/۷۰۷۰/۰۴/۱۵آب منطقه ای کرمان
۲الحاقیه قرارداد تامین و انتقال آب رفسنجان با تغییر مسیر قطعه الف۸۷۳۱/۷۰۱۳۷۰/۰۴/۱۵آب منطقه ای کرمان
۳نظارت بر حفاری اکتشافی راین۵۶۰۱/۷۰۷۰/۰۴/۲۷آب منطقه ای کرمان
۴نظارت بر حفاری ۷ حلقه چاه اکتشافی سیرجان۲۳۱۴/۷۰۷۰/۰۹/۰۲آب منطقه ای کرمان
۵نظارت بر عمليات اجرايي مخازن و ساختمانهاي جيرفت۷۰/۲۸۷۰۷۲/۰۲/۰۵آب منطقه اي كرمان
۶نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی سد انحرافی و مخزن ذخیره جیرفت۱۲۷۲۴/۸۰۱۳۷۲/۰۵/۰۳آب منطقه ای کرمان
۷پروژه تونل انتقال آب شرب شهر کرمان (آب دراز مدت شهر کرمان )۱۳/۷۵۵۰۱۳۷۲/۳/۱۰شرکت آب منطقه ای کرمان 
۸نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی سد انحرافی و مخزن ذخیره جیرفت۸/۱۸۱۴۱۱۳۷۲/۰۸/۰۴آب منطقه ای کرمان
۹خدمات لازم به منظور انجام تشریفات قانونی تملک اراضی سد هلیل جیرفت ۱۹/۲۲۴۴۸۱۳۷۴/۷/۲۲شرکت آب منطقه ای کرمان 
۱۰نظارت بر عمليات ژئوتكنيك پروژه سد صفا۲۶۴۹۴/۱۹۷۵/۰۸/۰۵آب منطقه اي كرمان
۱۱نظارت بر اجرا شبکه توزیع آب منطقه ویژه اقتصادی سیرجان۶۷۷۷/۱۴۷۵/۰۸/۱۲منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
۱۲تامین آب سرآسیاب فرسنگی۱۷۱۴۳/۳۱۱۳۷۵/۱۰/۱۷آب و فاضلاب کرمان
۱۳نظارت بر عمليات ژئوتكنيك محل مخازن آب دراز مدت كرمان۳۸۰۷۸/۱۹۷۶/۱۲/۰۶آب منطقه اي كرمان
۱۴نظارت بر عمليات ژئوتكنيك مسير تونل صفا -بهرامجرد۴۰۸۴۲/۱۹۷۶/۱۲/۲۸آب منطقه اي كرمان
۱۵نظارت کارگاهی بر عملیات ژیو تکنیک و مقاومت مصالح پروژه مخازن آب دراز مدت کرمان ۱۹۶/۴۰۸۴۱۱۳۷۶/۱۲/۲۸شرکت آب منطقه ای کرمان 
۱۶نظارت بر عمليات ژئوتكنيك محل سد سرمشك۵۳۹۱۶/۱۹۷۷/۰۵/۰۷آب منطقه اي كرمان
۱۷نظارت بر ژئوتكنيك مسير تونل صفا – بهرامجرد۷۰۳۳۳/۱۹۷۷/۱۰/۰۶آب منطقه اي كرمان
۱۸بازنگری شبکه توزیع آب کرمان۸۲۳/۳۳۷۷/۱۰/۰۶آب و فاضلاب کرمان
۱۹نظارت عالیه و کارگاهی پروژه آب میان مدت کرمان۳۹۹۹۲/۱۹۷۸/۰۱/۲۲آب منطقه ای کرمان
۲۰نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای طرح فاضلاب کهنوج۳۱۸۴۳/۳۲ ش ا۷۸/۱۱/۲۷آب و فاضلاب استان
۲۱نظارت عالیه و کارگاهی خط انتقال آب رودخانه اندوهجرد ۱۹/۴۷۲۷۳۱۳۷۹/۱۲/۲۷شرکت آب منطقه ای کرمان 
۲۲نظارت کارگاهی خط انتقال آب بافت -رابر ۱۱/۳۲/۲۹۹۵۱۱۳۸۱/۱۲/۱۳شرکت آب و فاضلاب 
۲۳نظارت بر اجرا خط انتقال آب مهمانشهر بردسیر۴۷۵۸۲/۰۲/۱۴دفتر اتباع استانداری
۲۴خدمات مهندسی مرحله سوم پروژه بند انحرافی و کانال آبیاری دریجان بم۱۹/۱۰۲۰۷۱۳۸۲/۰۳/۲۸شرکت آب منطقه ای کرمان 
۲۵بازنگری شبکه توزیع آب کرمان۳۵۵۶۵/۳۲۸۲/۱۲/۲۱آب و فاضلاب استان
۲۶نظارت بر اجرا خط انتقال زرند – چترود۲۴۹۳/۱۹۸۳/۰۱/۱۶آب منطقه ای کرمان
۲۷خدمات جی آی اس خط انتقال مشروب شهر راور ۱۹/۲۳۲۲۰۱۳۸۳/۶/۲۸شرکت آب منطقه ای کرمان 
۲۸تشریفات قانونی تملک اراضی مسیر خط انتقال آب شهرهای شمالی۲۶۳۰۴/۳۲/۱۱۱۳۸۳/۸/۲۵آب و فاضلاب استان
۲۹نظارت عاليه و كارگاهي بر خط انتقال آب به منطقه ويژه اقتصادي جازموريان۱۸۶۸۳/۹-۱۸۴/۰۴/۲۹استانداري كرمان
۳۰نظارت بر اجرای پروژه انتقال آب به شهرهای شمالی استان کرمان۳۶۶۲۴/۳۲۸۴/۱۰/۱۹آب و فاضلاب استان
۳۱نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای فاضلاب کهنوج۲۲۷۴۶/۳۲/۱۱ ش ا۸۵/۰۶/۱۶آب و فاضلاب استان
۳۲خدمات مهندسی نظارت بر اجرای خطوط۲۲۷۴۶/۳۲/۱۱۸۵/۰۶/۱۶آب و فاضلاب استان
۳۳خدمات مهندسی مرحله سوم حفاری چاههای ستاد مقابله با بحران خشکسالی استان کرمان ۱۹/۷۸۴۸۱۳۸۷/۴/۲۹شرکت آب منطقه ای کرمان 
۳۴خدمات مهندسی مراحل اول و دوم ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های کهنوج و کوهپایه ۱۹/۸۰۶۷۱۳۸۷/۴/۳۱سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان
۳۵نظارت بر عملیات اجرایی احداث خطوط جمع آوری دو حلقه چاه آب مشروب رقسنجان ۲۰۳/۸۶۲۰۱۳۸۸/۴/۳۰شرکت آب منطقه ای کرمان 
۳۶نظارت بر عملیات آبرسانی به شهرهای فین ، فارغان و ..۱۶/۳۹۰۴۲۱۳۸۸/۱۲/۰۱آب و فاضلاب هرمزگان
۳۷نظارت عالیه و کارگاهی پروزه شبکه جمع آوری خط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب کهنوج ۱۶/۳۹۰۵۳۱۳۸۸/۱۲/۰۱آب و فاضلاب استان
۳۸انجام خدمات مهندسی اندازه گیری سطح آب چاههای مشاهده ای استان کرمان ۲۰۳/۳۰۳۷۴۱۳۸۹/۱۲/۲۵شرکت آب منطقه ای کرمان 
۳۹نظارت بر اجرای پروژه های آب و خاک کشاورزی جنوب۹۳۰۶۱۳۸۹/۰۲/۰۸سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان
۴۰نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های آب و خاک حوزه سازمان جهاد کشاورزی ۲۲۱۳۹۱۳۸۹/۴/۲۴سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان
۴۱انجام خدمات مهندسی انقشه برداری و طراحی مراحل اول و دوم ۱۶ بند تامین آب  منوجان ۶۴۸۶۵۱۳۸۹/۱۲/۲۵سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان
۴۲نظارت بر اجرای پروژه های آب و خاک کشاورزی جنوب۱۴۰۳۲۱۳۹۰/۴/۷سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان
۴۳نظارت بر پروژه های جهاد کشاورزی جنوب کرمان ۱۱۳۱۷۹۰/۰۳/۲۲اب و فاضلاب کرمان 
۴۴نظارت بر اجراي خطوط و ساخت بندهاي خاكي جنوب۵۵۹۹۰۹۰/۰۶/۲۵سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان
۴۵نظارت بر اجرای مسیر خط انتقال آب کشاورزی و ساخت بندهای تامین آب منطقه جنوب ۵۷۹۴۶۱۳۹۰/۱۲/۲۱سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان
۴۶نظارت بر خط انتقال آب از سد تنگوئيه به گل گهر۲۱۱۳/۹۱۱۳۹۱/۲/۲۷شركت معدني و صنعتي گال گهر 
۴۷خدمات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) بر طرح و ساخت پروژه های خط انتقال آب از سد تنگوئیهص/۱۴۸۳/۱۰۷/۹۱۱۳۹۱/۰۴/۰۴آب و فاضلاب کرمان
۴۸خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای طرح فاضلاب شهر کهنوجص/۲۲۷۳/۹۲۱۳۹۲/۰۳/۲۷آب و فاضلاب كرمان
۴۹نظارت بر اجرای بخشي از فاضلاب شهر كرمانص/۱۸۱/۹۳۱۳۹۳/۰۱/۱۷آب و فاضلاب استان
۵۰خدمات مهندسی طرح فاضلاب شهر کهنوجص/۹۳/۲۱۳۴۱۳۹۳/۰۴/۰۱آب و فاضلاب استان
۵۱خدمات مهندسی طرح فاضلاب شهر کهنوجص/۹۳/۲۱۳۴۱۳۹۳/۰۳/۲۹آب و فاضلاب استان
۵۲طراحی  خطوط انتقال شبکه و توزیع آب شهر های پاریز  هما شهر خواجوییه سیرجان بلورد ۲۰۴/۹۴/ص۱۳۹۴/۱/۲۰شرکت آب و فاضلاب کرمان 
۵۳نظارت عالیه و کارگاهی طرح فاضلاب شهر کهنوجص/۹۴/۸۴۱۶۱۳۹۴/۰۵/۱۴آب و فاضلاب استان
۵۴نظارت عالیه و کارگاهی میان دوره چهار ماهه بر اجرای فاضلاب شهر کهنوج۹۴/۸۳۶۴۱۳۹۴/۱۰/۲۸آب و فاضلاب استان
۵۵خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی طرح فاضلاب شهر کهنوج۹۵/۳۳۴۴۱۳۹۵/۰۴/۲۸آب و فاضلاب استان
۵۶اسکن پرونده های منابع آب ۹۵/۱۶۱۳۹۵/۰۴/۳۰آب منطقه ای کرمان
۵۷بازنگری خط انتقال و شبکه توزیع آب شهر کهنوج۶۴۰۶/۹۶۱۳۹۶/۸/۱آب و فاضلاب استان كرمان
۵۸بروزرسانی شبکه های توزیع و خط انتقال شهرستان فهرج۳۰۶۳/۲۳۰۱۳۹۶/۹/۲۷آبفا روستائی استان کرمان
۵۹ مطالعات و بـازنگری ۳۳ کیلومتر خط انتقال آب گهرزمین۴۱۲۳-۳/۹۶۱۳۹۶/۱۱/۲۱شرکت سنگ آهن گهرزمین
۶۰نظارت بر آبرسانی به مجتمع های روستائی فهرج و ریگان۹۶/۲۰۷/۹۸۹۵۱۳۹۶/۱۲/۲۷شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
۶۱نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای فاضلاب مسکن مهر جیرفت۹۶/۱۸۰۶۱۳۹۶/۰۳/۰۶آب و فاضلاب استان
۶۲نظارت بر اجرای فاضلاب سیرچ۹۶/۲۳۰/۹۵۴۱۳۹۶/۰۳/۲۴شرکت آب و قاضلاب روستایی
۶۳نظارت بر اجرای فاضلاب سیرچ۹۶/۲۳۰/۴۳۵۸۱۳۹۶/۱۱/۲۵شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
۶۴نظارت بر حفاری چاه آبرفتی گل گهر۹۷/۳۴۲۳۱۳۹۶/۱۱/۲۵شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
۶۵طراحی و نظارت بر اجرای ۳۳ کیلومتر خط انتقال آب از قطاربنه به سایت آبی گهر زمین۴۲۵۵-۳/۹۷۱۳۹۶/۱۱/۲۱شرکت سنگ آهن گهرزمین
۶۶حفاری یک حلقه چاه دهانه گشاد ۹۶/۳۲۶۶۱۳۹۶/۰۶/۰۴شرکت مهدنی صنعتی گل گهر 
۶۷بروز رسانی شبکه و خطوط انتقال طرحهای نیمه تمام روستایی شهرستان  ریگان ۹۶/ص/۲۳۰/۳۰۴۶۱۳۹۶/۰۹/۲۷شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
۶۸الحاقیه اول طراحی و نظارت بر اجرای ۳۳ کیلومتر خط انتقال آب از قطاربنه به سایت آبی گهر زمین۸۰۱/۱۰۰/۳۱۳۹۷/۱۰/۱۱شرکت سنگ آهن گهرزمین
۶۹انجام خدمات مهندسی طراحی خط انتقال آب چاه عباسلو بر حفاری صدر آب ۹۷/۳۴۲۳۱۳۹۷/۳/۲۹شرکت معدنی گل گهر 
۷۰نظارت بر آبرسانی به مجتمع نمایشگاهی جنوبشرق۱۰۵۸/ن۱۳۹۷/۰۵/۰۷شرکت نمایشگاههای بین المللی کرمان 
۷۱نظارت عالیه بر اجرای کار مخازن بتنی و خط انتقال آب مجتمع نمایشگاهی جنوب شرق ۹۷۰۳۱۰۱۳۹۷/۰۵/۰۶شرکت نمایشگاههای بین المللی جنوب شرق 
۷۲طراحی و نظارت عالیه و کارگاهی بـر احـداث تصفیه خانه آب شرب رفسنجان۲۰۹۷۵۷۰۱۱۳۹۷/۱۰/۱۶شرکت ملی صنایع مس ایران 
۷۳توسعه بهره برداری منابع آب گل گهر۳۵۵۸/۹۶۱۳۹۷/۱۱/۱۳شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
۷۴نظارت عالیه و کارگاهی  بر اجرای فاضلاب سیرچ ص/۹۷/۲۳۰۶۰۳۷۱۳۹۷/۱۲/۲۱شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
۷۵نظارت بر عملیات اجرایی پروژه های اب مجتمع های روستایی فهرج و ریگان ص/۹۸/۲۰۷/۱۶۱۰۱۳۹۸/۰۴/۲۹شرکت آب و فاضلاب استان کرمان 
۷۶نظارت برعملیات اجرایی پروژه ابخیز داری راگه رفسنجان و گوجهر راور ۹۸/۱۱۲۴۷۱۳۹۸/۰۵/۳۱آبخیز داری استان کرمان 
۷۷نظارت حوضه های آبخیز داری سر بنان زرند و بیدان خواجه کوهبنان ص/۹۸/۱۲۶۷۰۱۳۹۸/۱۰/۲۲اداره کل منابع طبیعی استان 
۷۸الکتریکی نمودن اسناد و مدارک بایگانی حفاظت آب ۹۸/۲۱۳۹۸/۰۲/۰۸شرکت آب و منطقه ای کرمان 
۷۹خدمات مهندسی رسیدگی به پیمانهای حوزه معاونت مهندسی و توسعه آب و فاضلاب ص/۹۸/۷۷۵۳۱۳۹۸/۰۸/۰۳شرکت آب و فاضلاب کرمان