پروژه های توسعه منابع آب

ردیفموضوع قراردادسال قراردادکارفرما
۱مرحله اول تغذیه مصنوعی ماهان-بم-سیرجان۱۳۷۰شرکت آب منطقه ای کرمان
۲خدمات مهندسی مرحله اول بند انحرافی دریجان بم۱۳۷۱شرکت آب منطقه ای کرمان
۳پروژه تونل انتقال آب شرب شهر کرمان(اب دراز مدت شهر کرمان)۱۳۷۲شرکت آب منطقه ای کرمان
۴خدمات لازم به منظور انجام تشریفات قانونی تملک اراضی سد هلیل جیرفت۱۳۷۴شرکت آب منطقه ای کرمان
۵ترجمه گزارشات آب دراز مدت کرمان۱۳۷۸شرکت آب منطقه ای کرمان
۶تهیه شناسنامه چاههای محفوره در دشتهای جنوبی استان کرمان۱۳۷۸شرکت آب منطقه ای کرمان
۷تامین آب میانمدت کرمان۱۳۷۸شرکت آب منطقه ای کرمان
۸بانک اطلاعاتی جهت منابع آب کرمان۱۳۷۹شرکت آب منطقه ای کرمان
۹آماربرداری از چاههای مشاهده ای در دشتهای جازموریان و کهنوج۱۳۷۹شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۰اندازه گیری ماهانه سطح آب چاههای مشاهده ای، پیزومتر و چاههای انتخابی در دشت بافت۱۳۷۹شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۱تهیه گزارش سیمای طرح تامین آب بلند مدت کرمان۱۳۸۰شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۲خدمات مهندسی به هنگام نمودن گزارش هواشناسی و هیدرولوژی مرحله توجیهی طرح تامین آب بلند مدت کرمان۱۳۸۰شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۳آماربرداری از چاههای مشاهده ای در دشتهای بافت، ارزوییه و دشتاب۱۳۸۰شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۴آماربرداری از چاههای دشتهای جازموریان و کهنوج۱۳۸۰شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۵ترجمه متون مربوط به طرح تامین آب دراز مدت شهر کرمان۱۳۸۱شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۷خدمات آماربرداری از منابع زیرزمینی دشتهای تابعه شهر سیرجان۱۳۸۱شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۸اندازه گیری سطح آب ۱۱۶ حلقه چاه پیزومتر و اکتشافی و اندازه گیری دبــی و نمونه گیری از ۳۲ منبع انتخابی بافت۱۳۸۱شرکت آب منطقه ای کرمان
۱۹اندازه گیری سطح آب ۱۱۶ حلقه چاه پیزومتر و اکتشافی و اندازه گیری دبــی و نمونه گیری از ۳۷ منبع انتخابی کهنوج۱۳۸۱شرکت آب منطقه ای کرمان
۲۰تهیه اطلس منابع آب در حوضه کویر در انجیر (و خدمات اضافی)۱۳۸۲شرکت آب منطقه ای کرمان
۲۱آماربرداری منابع آب دشتهای تابعه امور آب بافت و شهربابک۱۳۸۲شرکت آب منطقه ای کرمان
۲۲خدمات مهندسی مرحله سوم پروژه بند انحرافی و کانال آبیاری دریجان بم۱۳۸۲شرکت آب منطقه ای کرمان
۲۳اندازه گیری سطح آب چاههای مشاهده ای و پیزومتر و نمونه برداری از منابع آبی دشتهای تابعه شهرستان بافت۱۳۸۲شرکت آب منطقه ای کرمان
۲۴اندازه گیری سطح آب چاههای مشاهده ای و نمونه برداری از منابع آب انتخابی سیرجان۱۳۸۲شرکت آب منطقه ای کرمان
۲۵اندازه گیری و نمونه برداری از منابع آب انتخابی دشتهای تابعه شهرستان کهنوج۱۳۸۲شرکت آب منطقه ای کرمان
۲۷اماربرداری از منابع آب دشتهای جیرفت، اسفندقه، فاریاب شرقی و سرآب هلیل۱۳۸۳شرکت آب منطقه ای کرمان
۲۸آماربرداری از منابع آب دشت رودبار۱۳۸۳شرکت آب منطقه ای کرمان
۲۹اندازه گیری سطح آب زیرزمینی چاههای مشاهده ای و انتخابی دشتهای سیرجان۱۳۸۳شرکت آب منطقه ای کرمان
۳۰تشریفات قانونی تملک اراضی شهرهای شمالی۱۳۸۳شرکت آب و فاضلاب کرمان
۳۱خدمات مهندسی مرحله سوم حفاری چاههای ستاد مقابله با بحران خشکسالی استان کرمان۱۳۸۷شرکت آب منطقه ای کرمان
۳۲خدمات مهندسی مراحل اول و دوم ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های کهنوج و کوهپایه کرمان۱۳۸۷شرکت آب منطقه ای کرمان
۳۳انجام خدمات آماربرداری از منابع و مصارف آبهای سطحی و زیرزمینی در حوضه آبریز کویر در انجیر و ابرقو سیرجان۱۳۸۷شرکت آب منطقه ای کرمان
۳۴انجام خدمات مهندسی اندازه گیری سطح آب چاههای مشاهده ای و آبدهی منابع آب انتخابی در سطح استان کرمان۱۳۸۹شرکت آب منطقه ای کرمان
۳۵ارزیابی منابع آب سطحی و زیرزمینی دشتهای کرمان،زرند،بردسیر،سیرجان و شهربابک۱۳۹۳شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه
۳۶خدمات مهندسی امکان یابی تامین آب شرب شهر کرمان از نظر کمی و کیفی و بررسی منابع آب موجود با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای استحصال و تصفیه آب چاههای موجود سطح شهر۱۳۹۳شرکت آب و فاضلاب کرمان
۳۷خدمات مدیریت مشارکتی تشکیل انجمن آب در اجرای طرح تعادل بخشی۱۳۹۵آب منطقه ای کرمان
۳۸ارزیابی منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت شهداد۱۳۹۵شرکت عمران مهر شهداد
۳۹الکترونیکی نمودن اسناد و مدارک بایگانی حفاظت آب منطقه ای کرمان۱۳۹۸شرکت آب منطقه ای کرمان
۴۰حفاری یک حلقه چاه دهانه گشاد ( مهمانسرا )۱۳۹۶شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
۴۱حفاری یک حلقه چاه دهانه گشاد (  در پارک )۱۳۹۷شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
۴۲توسعه بهره برداری از منابع آب گل گهر۱۳۹۷شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
۴۳الکترونیکی نمودن اسناد و مدارک بایگانی حفاظت آب منطقه ای کرمان۱۳۹۸شرکت آب منطقه ای کرمان
۴۴تشکیل گروههای گشت و بازرسی و برخورد با تخلفات منابع آب۱۳۹۹شرکت آب منطقه ای کرمان