هیات مدیره

هیات مدیره شرکت مهندسی مشاور هلیل آب

رییس هیات مدیره و مدیر عامل: مهندس مجتبی اکبری

عضو هیات مدیره: مهندس امید طاهری زاده

عضو هیات مدیره: مهندس محمدرضا فهیمی هنزائی

——————————-