کتابخانه و آرشیو فنی

کتابخانه و مرکز اسناد شرکت مهندسی مشاور هلیل آب از سال ۱۳۷۰ با بهره‌گیری از کتاب‌ها و مراجع معتبر در زمینه‌های تاسیسات آب و فاضلاب، آبیاری و زهکشی، سدسازی، منابع آب، نقشه‌برداری و آیین نامه‌های معتبر از جمله ACI، ASTM، BS و با بیش از یکصد عنوان کتاب، استاندارد و نشریه در جهت تامین نیاز فنی پرسنل شکرت ایجاد گردیده است.

لیست کتاب‌ها و مراجع موجود در کتابخانه به شرح زیر می‌باشد:

ردیف نام کتاب نام نویسنده نام مترجمموضوع جلد چاپکد
۱طراحی سازه های آبی و مبانی هیدرولیکیعبدالرحیم کیا و نادر برازیه هیدرولیک ۱۰۳۱ boo.1 -12/5 -1
۲هیدرولیک کانال های روبازغلامعباس بارانی هیدرولیک اولاولboo.1 -12/5 -2
۳هیدرولیکفیروز تربیت هیدرولیک اولدومboo.1 -12/5 -3
۴هیدرولیکفیروز تربیت هیدرولیک اولدومboo.1 -12/5 -4
۵هیدرولیک فاضلاب و مجاریآصف خلدانی هیدرولیک اولاولboo.1 -12/5 -5
۶آب و هواشناسیپروفسور گودان – آ – استایشدکتر عبدالحمید رجائیهواشناسی دومدوم boo.1 -11/5 -1
۷آمار بارندگی سالانه بعضی از ایستگاه های باران سنجی   هواشناسی   boo.1 -11/5 -2
۸سیستمهای خودکار هشدار سیل محلیسازمان ملی و هواشناسی ایالات متحده آمریکا هواشناسی   boo.1 -11/5 -3
۹بولتن وضعیت منابع آب کشوروزارت نیرو و سازمان تحقیقات منابع آب منابع آب اولاولboo.1 -10/5 -1
۱۰کارنامه آب در سال ۱۳۶۸شرکت سهامی خدمات مهندسی آب منابع آب اولاولboo.1 -10/5 -2
۱۱آب شناسیدکتر محمد رضا غفوریان و سید رضا مرتضوی منابع آب دومدوم boo.1 -10/5 -3
۱۲آب شناسیدکتر محمد رضا غفوریان و سید رضا مرتضوی منابع آب دومدومboo.1 -10/5 -4
۱۳حریم منابع آب و کاربرد آن در برنامه ریزی ناحیه‌ایدکتر سعدا.. ولایتی منابع آب اولاولboo.1 -10/5 -5
۱۴آب یابیدکتر علی اصغر موحد دانش منابع آب اولاولboo.1 -10/5 -6
۱۵آب شناسیدکتر محمد رضا غفوریان و سید رضا مرتضوی منابع آب سومسومboo.1 -10/5 -7
۱۶استخراج آبهای پنهانیابوبکر محمد بن الحسن الحارب الکروبیحسین خدیو جممنابع آب اولاولboo.1 -10/5 -8
۱۷اصول مهندسی و آبیاری آب و خاکدکتر محمد بای بوردی منابع آب سوماولboo.1 -10/5 -9
۱۸کتاب راهنمای آبدکتر عباس کمال زاده منابع آب اولاولboo.1 -10/5 -10
۱۹کیفیت آب در آبیاریشینگر طراواستردکتر امین علیزادهکیفیت آباولاولboo.1 -9/5 -1
۲۰آبهای شور مسائل و راه حل های استفاده از آندکتر پرویز کردوانی کیفیت آبدوم دوم boo.1 -9/5 -2
۲۱آب و سلامتی انسانمهندس مرتضی حسینیان کیفیت آباولاولboo.1 -9/5 -3
۲۲آب و سلامتی انسانمهندس مرتضی حسینیان کیفیت آبدوم دوم boo.1 -9/5 -4
۲۳تصفیه آبهای صنعتیبتزعلی اکبر سمنار زاده ماهانی و محمد رضا بنازاده دوم دومboo.1 -9/5 -5
۲۴تکنولوژی آبهای آلودهجان – آب بلاکعلی اکبر سمنار زاده ماهانی و محمد رضا بنازاده اول اولboo.1 -9/5 -6
۲۵قنات سازی و قنات داریعبدالکریم بهنیا قنات اولاولboo.1 -8/5 -1
۲۶قنات سازی و قنات داریعبدالکریم بهنیا قنات دومدومboo.1 -8/5 -2
ردیف نام کتاب نام نویسنده نام مترجمموضوع جلد چاپکد
۲۷کتاب شناسی قناتدکتر عبدالکریم بهنیا قنات اولاولboo.1 -8/5 -3
۲۸ارزیابی سیستمهای آبیاری در مزارعجان – ال -مریام و جک – کلر فرهاد قاسم زاده مجاوریسیستم آبیاری دومدومboo.1 -7/5 -1
۲۹سازمان تنظیم آب در سیستمهای آبیاریوب – سامواری – گ –  دکتر جواد فرهودیسیستم آبیاری اولاولboo.1 -7/5 -2
۳۰سازمان تنظیم آب در سیستمهای آبیاریوب – سامواری – گ –  دکتر جواد فرهودیسیستم آبیاری دومدومboo.1 -7/5 -3
۳۱آبیاری قطره ایبابوگ وگریگیدکتر امین علیزاده و مهندس حمید خیابانیسیستم آبیاری اولاولboo.1 -7/5 -4
۳۲هیرولوژی مهندسیمحمد نجائی سطحی ۱۰۰۳-۲دومboo.1 -6/5 -1
۳۳اصول مهندسی هیدرولوژی (آب های سطحی)ژ-ر -رمیناس  سطحی ۱۰۰۶-۲ boo.1 -6/5 -2
۳۴مقدمه ای بر هیدرولوژیدکتر علی اصغر موحد دانش سطحی اولاولboo.1 -6/5 -3
۳۵مقدمه ای بر هیدرولوژیدکتر علی اصغر موحد دانش سطحی دومدومboo.1 -6/5 -4
۳۶مقدمه ای بر هیدرولوژیدکتر علی اصغر موحد دانش سطحی سومسومboo.1 -6/5 -5
۳۷مقدمه ای بر هیدرولوژیدکتر علی اصغر موحد دانش سطحی چهارمچهارمboo.1 -6/5 -6
۳۸اصول هیدرولوژی کاربردیدکتر امین علیزاده سطحی دومدومboo.1 -6/5 -7
۳۹شناخت آب معدنی و چشمه های معدنی ایراندکتر محمد رضا غفوری سطحی اولاولboo.1 -6/5 -8
۴۰اصول هیدرولوژی کاربردی – علیزاده  سطحی   boo.1 -6/5 -9
۴۱طرح محاسبات ایستایی آرک مگردیچیانمیر رسول صادقیزیر زمینی ۱۰۱۱-۳اولboo.1 -5/5 -1
۴۲تغذیه مصنوعی سفره آب های زیرزمینی علی اکبر عورادزاده زیر زمینی   boo.1 -5/5 -2
۴۳طرح جامع آب کشورمنابع آب های زیرزمینی حوزه آبریز کل زیر زمینی اولاولboo.1 -5/5 -3
۴۴طرح جامع آب کشورمنابع آب های زیرزمینی حوزه آبریز کل زیر زمینی دومدومboo.1 -5/5 -4
۴۵طرح جامع آب کشورمنابع آب های زیرزمینی حوزه آبریز کل زیر زمینی سومسومboo.1 -5/5 -5
۴۶طرح جامع آب کشورمنابع آب های زیرزمینی حوزه آبریز کل زیر زمینی چهارمچهارمboo.1 -5/5 -6
۴۷آب های زیرزمینی و نشستمیلتون ادوارد هایفریدون کاوهزیر زمینی اولاولboo.1 -5/5 -7
۴۸آب های زیرزمینی و نشستمیلتون ادوارد هایفریدون کاوهزیر زمینی دومدومboo.1 -5/5 -8
۴۹هیدروژئولوژیمحمد نجمائی زیر زمینی اولاولboo.1 -5/5 -9
۵۰تحلیل فراوانی وقایع و ریسک در هیدروژئولوژیج – دبلیو کاستدکتر ابولقاسم برزگرین – امین علیزاده زیر زمینی اولاولboo.1 -5/5 -10
۵۱اصول مهندسی هیدروژئولوژیژ – ر – رمیراسحسین صدقیزیر زمینی اولاولboo.1 -5/5 -11
ردیف نام کتاب نام نویسنده نام مترجمموضوع جلد چاپکد
۵۲ژئوهیدرولوژیدکتر پرویز کردوانی زیر زمینی اولاولboo.1 -5/5 -12
۵۳روش های تجسس در چاه های عمیق آبپروفسور کاستانیمحمد محمدی فتیدهچاه اولاول boo.1 -4/5 -1
۵۴طراحی ساختمانی انتقال وتوزیع آبدکتر محمد افلاطونی انتقال آب۱۰۱۸ boo.1 -3/5 -1
۵۵دریچه های قطاعیعبدا.. کیوانی انتقال آباولاولboo.1 -3/5 -2
۵۶طراحی ساختمان انتقال و توزیع آبدکتر محمد افلاطونی انتقال آبدومدومboo.1 -3/5 -3
۵۷طراحی آبرسانی شهریمهندس جلال آشفته انتقال آباولدومboo.1 -3/5 -4
۵۸ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری و زهکشی و تشخیص عوامل موثر در آن  آبیاری زهکشی ۱۰۷۰ boo.1 – 2/5 -1
۵۹مواد و مصالح سامانه های زهکشی زیرزمینیمجتبی اکرم – ابراهیم پذیرا ابیاری زهکشی اول boo.1 – 2/5 -2
۶۰برنامه ریزی و مدیریت بهره برداری و نگهداری  شبکه آبیاری و زهکشی اردوان آذری – عبدالحمید لیاقت – محمد دربندی – زهره لیاقت ابیاری زهکشی اول boo.1 – 2/5 -3
۶۱آبیاری عمومی دکتر حسین فرداد ابیاری زهکشی اول boo.1 – 2/5 -4
۶۲اصول زهکشی و کاربرد آن – مبانی مقدماتیدکتر حسین فرداد ابیاری زهکشی سوم boo.1 – 2/5 -5
۶۳اصول زهکشی و کاربرد آن – طراحی و مدیریت شبکه های زهکشیدکتر حسین فرداد ابیاری زهکشی چهارم boo.1 – 2/5 -6
۶۴اصول زهکشی و کاربرد آن – طراحی و مدیریت شبکه های زهکشیدکتر حسین فرداد ابیاری زهکشی سوم boo.1 – 2/5 -7
۶۵اصول زهکشی و کاربرد آن – مطالعات و بررسی ها دکتر حسین فرداد ابیاری زهکشی سوم boo.1 – 2/5 -8
۶۶اصول زهکشی و کاربرد آن – تئوریهای زهکشی دشتها و جریان سطحی در حوزه های آبریزدکتر حسین فرداد ابیاری زهکشی اول boo.1 – 2/5 -9
۶۷اصول زهکشی و کاربرد آن – تئوریهای زهکشی دشتها و جریان سطحی در حوزه های آبریزدکتر حسین فرداد ابیاری زهکشی دوم boo.1 – 2/5 -10
۶۸اصول زهکشی و کاربرد آندکتر حسین فرداد ابیاری زهکشی سوم boo.1 – 2/5 -11
۶۹طرح آبیاری و زهکشی دشتهای جیرفت و رودبار (گزارش مطالعات شبکه آبیاری و زهکشی سطحی )مهاب قدس ابیاری زهکشی   boo.1 – 2/5 -12
۷۰طرح آبیاری و زهکشی دشتهای جیرفت و رودبار (گزارش مطالعات برنامه ریزی منابع آب )مهاب قدس ابیاری زهکشی   boo.1 – 2/5 -13
۷۱اصول کیفیت و تصفیه آب و فاضلابدکتر محمد شریعت پناهی   ۲۰۰۷ششمboo.1 -1/5 -1
۷۲جمع آوری فاضلابم.ت.منزوی  اولاولboo.1 -1/5 -2
۷۳تصفیه خانه های فاضلاب شهری و پساب صنعتیمهندس سید مرتضی حسینیان  اولاولboo.1 -1/5 -3
۷۴آبرسانی شهری (منزوی)     boo.1 -1/5 -4