تاریخچه مدیران هلیل آب

مدیران عامل شرکت مهندسی مشاور هلیل آب از بدو تاسیس تا کنون

دکتر حسین ابراهیمی: ۱۳۶۸/۰۵/۲۹ الی ۱۳۶۹/۰۹/۰۲

——————————————-

مهندس محسن امر اللهی: ۱۳۶۹/۰۹/۰۲ الی ۱۳۷۶/۰۸/۲۶

——————————————-

مهندس مسعود کامیابی: ۱۳۷۶/۰۸/۲۶ الی ۱۳۷۷/۱۲/۱۷

——————————————-

مهندس محمد جواد اکبریان: ۱۳۷۷/۱۲/۱۷ الی ۱۳۸۰/۰۷/۲۱

——————————————-

مهندس محمد رضا فهیمی: ۱۳۸۰/۰۷/۲۱ الی ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

——————————————-

مهندس مجتبی اکبری: ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ تا کنون