همکاری با ما

جهت همکاری با شرکت مهندسی هلیل آب فایل زیر را که شامل فرم استخدام است دانلود کرده و تکمیل نمایید.

فرم تکمیل شده را به ایمیل info@halilab.ir ارسال کرده و یا به شماره ۲۵۲۲۰۵۰ (۰۳۴۳) فکس کنید.

ارسال فرم استخدام به منزله استخدام قطعی نبوده و پس از بررسی، در صورت نیاز برای مراحل بعدی استخدام با شما تماس گرفته خواهد شد.