وضعیت رتبه‌بندی

توان تخصصی شرکت مهندسی مشاور هلیل‌آب از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح زیر ارزیابی و گواهینامه صادر شده است.