منابع انسانی

تعداد پرسنل شرکت بر اساس تحصیلات (نفر)

51

کارشناسی

22

کارشناسی ارشد و دکترا

4

فوق دیپلم

8

دیپلم و خدماتی

درصدتعداد مدرک تحصیلی    
۲۶۲۲ کارشناسی ارشد ودکترا
۶۰۵۱کارشناسی 
۴/۵۴فوق دیپلم 
۹٫۵۸دیپلم و خدماتی

تعداد پرسنل شرکت بر اساس سابقه کار (نفر)

25

5 تا 15 سال

21

15 سال و بیشتر

39

کمتر از 5 سال

در صدتعداد سابقه
۲۵۲۱ ۱۵ سال و بیشتر
۲۹۲۵۵ تا ۱۵ سال 
۴۶۳۹کمتر از ۵ سال

تعداد پرسنل بر اساس جنسیت (نفر)

48

زن

37

مرد

در صدتعداد جنسیت
۴۳٫۵۳۷ مرد
۵۶٫۵۴۸زن