انتقال آب

مطالعات انتقال آب به شهرستان نظرآباد

نام پروژهانتقال آب به شهرستان نظر آباد
هدف انجام مطالعات مرحله اول طرح آبرسانی به شهرها و ۳۵ روستای تحت پوشش شهرستان نظرآباد  استان البرز (خط انتقال و شبکه توزیع آب)
محل اجرای پروژهشهرستان نظر آباد 
مجری طرحشرکت آب و فاضلاب استان البرز
مشاور/ مشاوران شرکت مهندسی مشاور هلیل آب
تاریخ شروع طراحی۱۴۰۰/۸/۴
 مدت قرارداد۸ ماه 
پیشرفت پروژه (فروردین۱۴۰۱)
۵۰%