متفرقه

ردیفموضوع قراردادتاریخ قراردادکارفرما
۱اسکن پرونده های منابع آب کرمان۱۳۹۵آب منطقه ای کرمان
۲ثبت اطلاعات طرحهای عمرانی۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
۳ثبت اطلاعات طرحهای عمرانی۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
۴الکترونیکی نمودن اسناد و مدارک بایگانی حفاظت آب منطقه ای کرمان۱۳۹۸شرکت آب منطقه ای کرمان
۵ثبت اطلاعات سامانه ستاد۱۳۹۸شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
۶انجام خدمات مهندسی ثبت اطلاعات سامانه ستاد آب و فاضلاب کرمان۱۳۹۹شرکت آب و فاضلاب استان کرمان