رسیدگی به پیمان

ردیفموضوع قراردادتاریخ قراردادکارفرما
۱خدمات رسیدگی به پیمانهای حوزه معاونت مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان کرمان۱۳۹۴شرکت آب و فاضلاب کرمان
۲رسیدگی به پیمانهای حوزه معاونت مهندسی و توسعه آب و فاضلاب استان کرمان۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
۳خدمات مهندسی رسیدگی به پیمانهای حوزه معاونت مهندسی و توسعه آب و فاضلاب استان کرمان۱۳۹۸شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
۴خدمات مهندسی رسیدگی به پیمان های حوزه  معاونت بهره برداری۱۴۰۰آب و فاضلاب استان کرمان
۵خدمات مهندسی رسیدگی به پیمان های حوزه  معاونت توسعه آب۱۴۰۰آب و فاضلاب استان کرمان